Høring – Forslag om oppheving av forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjon i særskilte tilfeller - OBS Kort frist!

Avdeling for jus og arbeidsliv

03. mai 2023

Legeforeningen viser til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. april 2023 med forslag om oppheving av forskrift om utvidelse av personkretsen som kan utløse trygderefusjon i særskilte tilfeller.

Legeforeningen støtter som utgangspunkt en oppheving av forskriften. Fastlegekrisen må løses med å rekruttere nye leger til kommunehelsetjenesten ved å tilby stabile rammebetingelser og tilrettelegging for faglig kvalitet.

Vi er imidlertid sterkt kritiske til mangel på prosess og tidspunktet for ikrafttredelse av opphevingsforskriften. Høringsfristen er midt i fellesferien – 24. juli – og forskriften skal tre i kraft én uke senere, den 1. august. Dette – i tillegg til at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke har lagt opp til å bevilge midler til ordningen ut året – viser at departementet ikke har lagt opp til en reell høringsprosess.

Det er en viktig rettssikkerhetsgaranti at de som berøres av regelendringer skal få mulighet til å innrette seg i tråd med de endrede reglene. Dette er ikke mulig med den prosessen HOD har lagt opp til. I praksis innebærer dette at det ikke blir mulig å opprettholde den lovpålagte oppsigelsesfristen for autoriserte leger og medisinstudenter med lisens som er i et pågående arbeidsforhold under denne ordningen. De legene som berøres må også få rimelig tid til å finne seg annet arbeid. Tidspunktet er midt i ferietiden, og de berørte kontorene har planlagt ferieavviklingen med den ekstra ressursen forskriften har muliggjort. En avvikling av forskriften fra 1. august vil både svekke tilbudet til pasientene ved de aktuelle kontorene, og vanskeliggjøre den planlagte ferieavviklingen.

Vi viser også til utredningsinstruksen punkt 4-6 som lyder slik:

"Lover og forskrifter av betydning for privat og offentlig forretningsvirksomhet skal normalt tre i kraft fra et årsskifte."

Videre følger det av instruksen punkt 1-4 at "[r]eglene i instruksen kan bare fravikes når spesielle forhold gjør det nødvendig." Ifølge veilederen til utredningsinstruksen bør terskelen for å fravike instruksen "være høy, og det bør foreligge vektige grunner". Det følger også av veilederen til utredningsinstruksen at beslutningen om å fravike instruksen skal fremgå klart av høringsnotatet. Vi kan ikke se at høringsnotatet omtaler beslutningen om å fravike utredningsinstruksen. Av hensyn til de som berøres av opphevelsen ber vi om at iverksettelsen utsettes til årsskiftet og at tidspunktet kommuniseres til alle berørte i rimelig tid før avviklingen.

Vi understreker også viktigheten av at alle endringer som får konsekvenser for kapasiteten eller arbeidsbelastningen i allmennlegetjenesten, og her fastlegeordningen spesielt, blir konsekvensutredet. Høringsnotatet omtaler de økonomiske konsekvensene for staten, men nevner ikke hvilke konsekvenser opphevingen av forskriften vil få for de som faktisk blir berørt, jf. omtale ovenfor. Dette er ikke i tråd med minimumskravene i utredningsinstruksen punkt 2.1 om å utrede positive og negative virkninger "for enkeltpersoner, privat og offentlig næringsvirksomhet, statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning og andre berørte".

Departementet viser i høringsnotatet til at formålet med forskriften har vært å styrke personellsituasjonen i allmennlegetjenesten under koronapandemien. Vi minner om at departementet har utvidet tolkningen av forskriften til at den også kan benyttes som følge av sesonginfluensa og høye ankomsttall av personer som er fordrevet fra Ukraina. I etterkant av pandemien er det fortsatt stort press på fastlegetjenenesten og forskriften bidrar til at flere fastleger får nødvendig avlastning.

Legeforeningen ber avslutningsvis om at departementet ser på utfordringene ved at Helfo ved flere tilfeller ikke har godkjent at leger jobber samme dag ved f.eks. 50 prosent sykemelding, selv om de ikke jobber samtidig. Det er etter Legeforeningens syn behov for noe større fleksibilitet ved inntak av vikar slik at en får utnyttet legeressursene best mulig.

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Lars Duvaland
avdelingsdirektør/advokat

Monica Auberg
spesialrådgiver

Saksbehandler

Monica Auberg | Avdeling for jus og arbeidsliv