Høring - Helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke OBS! Kort frist

Avdeling for jus og arbeidsliv

05. mai 2023

Høringsfrist 22.05.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av utkast til rundskriv om helsetjenesten og politiets ansvar for psykisk syke.

Politidirektoratet og Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet revidert rundskriv IS-5/2012 som gjelder helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke.

Helsedirektoratet skriver at formålet med rundskrivet er å klargjøre ansvars­ og oppgavefordeling, samt legge til rette for godt samarbeid mellom helsetjenesten og politiet i situasjoner som omfatter personer med psykisk lidelse. En målsetning i samarbeidet er å løse ansvarsoppgavene på en minst mulig inngripende måte og til det beste for disse personene.

Sentrale temaer i det forelagte utkastet er:

  • Politiets bistandsplikt til helsetjenesten og nødvendighetskravet
  • Politiets varslingsplikt til helsetjenesten og begjæring om tvungent psykisk helsevern
  • Informasjonsutveksling mellom helsetjenesten og politiet/PST

Helsedirektoratet opplyser om at utkastet som berører bistandsplikt bygger på føringer gitt av Justisdepartementet i brev av 10. oktober 2022.

Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på om noe av innholdet i utkastet er uklart.

Vedlagt i utkastet følger også mal for bistandsanmodning og eksempelsamling. Helsedirektoratet opplyser om at det vil være flere vedlegg til rundskrivet, men disse er fortsatt under arbeid.

 

Denne høringen skal grunnet kort frist behandles administrativt.

Les mer på siden til Helsedirektoratet her.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
22. mai 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Ida Øygard Haavardsholm | Avdeling for jus og arbeidsliv