Høring – informasjonsside med kliniske anbefalinger om bruk av PLL i praksis

Medisinsk fagavdeling

27. oktober 2023

Høringsfrist 03.12.2023

Fristen er utløpt

Oppdatert 30.11.2023

 

Legeforeningen har fra Direktoratet for e-helse mottatt høring av utkast til innholdet til en informasjonsside med kliniske anbefalinger om bruk av Pasientens legemiddelliste (PLL) i praksis.

Direktoratet skriver i høringsbrevet at PLL er en felles oversikt over legemidlene pasienten bruker, slik det er avtalt mellom lege og pasient. PLL gir informasjon om legemiddelbehandling ordinert både av fastlege, sykehuslege og sykehjemslege. Videre, at PLL skal bidra til tryggere legemiddelbehandling og mer effektive arbeidsprosesser, spesielt i ansvarsoverganger mellom virksomheter i helse- og omsorgstjenesten. 

I PLL ligger det til grunn at rekvirenter må se, og forholde seg til pasientens legemiddelliste før nytt legemiddel kan ordineres. Når en lege gjør endringer i pasientens legemiddelbehandling, skal legemiddellisten oppdateres sentralt. (Informasjonssiden beskriver i hvilke situasjoner dette skal skje.) Teknisk gjøres dette ved at legen oppdaterer pasientens legemiddelliste i eget pasientjournalsystem før PLL sendes til reseptformidleren. Relevante legemiddelopplysninger journalføres samtidig automatisk i den ordinære pasientjournalen i den enkelte virksomhet. 

Pasientens legemiddelliste er per oktober 2023 under utprøvning i Bergensområdet.

Innholdet i informasjonssiden er basert på relevante regelverk, Høringsnotat Pasientens legemiddelliste og kartlegginger og samarbeidsmøter med helse- og omsorgssektoren om PLL. Direktoratet opplyser om at forskriftene med tilhørende dokumentasjon som omhandler PLL er ikke en del av denne høring, men den kliniske beskrivelsen av PLL som baserer seg på disse.

 

Om informasjonssiden PLL i praksis

Direktoratet skriver i høringsbrevet at det ble tidlig i prosjektet sett behov for å gi en overordnet klinisk beskrivelse av pasientens legemiddelliste (PLL) med praktiske råd og anbefalinger om bruk av PLL, derav informasjonssiden "PLL i praksis". Det er denne første utgaven av innholdet til informasjonssiden som direktoratet ønsker tilbakemelding på i denne høringsrunden.

Innholdet til informasjonssiden "PLL i praksis" er utarbeidet i samarbeid med en bredt sammensatt nasjonal klinisk gruppe med deltagere fra alle sentrale typer virksomheter i behandlingskjeden for legemidler. Arbeidsgruppen har drøftet ulike medisinskfaglige og praktiske problemstillinger knyttet til innføring av PLL. Formålet har vært å vurdere og beskrive en hensiktsmessig og helhetlig arbeidsflyt i samspillet mellom aktørene i kjeden. I dette ligger også tilhørende informasjonsflyt mellom sentrale nasjonale legemiddelkilder (reseptformidleren og kjernejournal) og EPJ i ulike virksomheter. 

Direktoratet opplyser om at erfaringer fra utprøving i Bergen har hatt en sentral plass i drøftingene i arbeidsgruppen. Arbeidet har skjedd i en omfattende felles møteserie, og resultatet av drøftingene er dokumentert i denne informasjonssiden, PLL i praksis.

Videre skriver de at arbeidsgruppen har med dette etablert og dokumentert en innledende klinisk konsensus med anbefaling om praktisk bruk av pasientens legemiddelliste. Anbefalingen er i første omgang ment å understøtte videre utprøving av PLL i Bergen, og danne grunnlaget for videre stegvis innføring ellers i landet.  Både ytterligere erfaringer fra utprøvingen i Bergen, og i andre regioner som tar i bruk PLL kan medføre behov for justering av klinisk konsensus og oppdatering av informasjonssiden.

Informasjonssiden vil danne grunnlaget for de enkelte virksomheters lokale tilpasninger i arbeidsflyt, rutiner og opplæringstiltak for PLL. Det må utarbeides egne beskrivelser av dette tilpasset den enkelte virksomhet og EPJ-løsning.  Det presiseres at informasjonssiden ikke er å anse som en løsningsbeskrivelse. 

Denne første versjonen er tilpasset arbeidsflyt for: 

 • Sykehus
 • Fastlege
 • Legevakt
 • Avtalespesialister og andre leger
 • Pleie -og omsorgssektoren

 

Innhold og struktur på informasjonssiden "PLL i praksis"

Direktoratet har planlagt for å presentere informasjonssiden på sikt i web-format for enkel tilgang og navigering. Strukturen er bygget opp rundt prinsippet om at en ikke skal måtte lese alt innholdet, men kunne gå inn på spesifikke emner. De opplyser derfor at det kan derfor oppleves at det er noen gjentagelser i de ulike kapitlene på informasjonssiden.  Prosjektet ønsker tilbakemelding på om dette er en hensiktsmessig inndeling.

 • Kapittelet "Om pasientens legemiddelliste" er ment å gi en generell beskrivelse av hva PLL er, hvem som oppretter og vedlikeholder PLL og hvem som har tilgang til informasjonen i PLL.
 • Kapittelet "Praktisk bruk av PLL" går nærmere inn på forhold ve opprettelse/ oppdatering av PLL. 
  Kapittelet "Slik gjør du det -Arbeidsflyt når du oppretter og vedlikeholder PLL" beskriver kort praktisk bruk av PLL for fastlege, på sykehus, på legevakt og for leger i pleie- og omsorgssektoren.
 • Råd og anbefalinger for andre rekvirenter (tannlege, helsesykepleier og jordmødre), samt for apotek/ multidoseapotek og pasientens tilgang til egen PLL på Helsenorge.no vil beskrives i senere oppdatering av informasjonssiden.
 • Kapittelet "Hva sier regelverket om PLL" belyser regelverk relevant for PLL, og er til informasjon.

 

Direktoratet for e-helse ønsker tilbakemelding på:

 • Er innholdet på informasjonssiden beskrivende nok til å danne seg en forståelse av innledende klinisk konsensus og anbefaling om praktisk bruk av pasientens legemiddelliste?
  Danner informasjonssiden et tilstrekkelig grunnlag for utarbeidelse av lokale rutiner rundt opprettelse, oppdatering og nyttiggjøring av informasjonen i PLL?
 • Er kapittelinndelingen slik at den er lett å lese, og en finner relevant informasjon?
 • Er det et passe detaljeringsnivå på informasjonssiden/ dokumentet?
 • Innspill på om det kan være behov for å sende en tom PLL? (Se kap Er det behov for å kunne sende en "tom" PLL?)
 • Innspill på behov for å kunne legge inn en kommentar til hvert enkelt legemiddel i PLL (tiltenkt annet helsepersonell), og en overordnet kommentar til hele legemiddellisten.  (Se kap. Kommentar til legemiddeloppføringer i PLL (under utredning)")

Også:

 • Direktoratet for e-helse ber de relevante juridiske miljøene vurdere om arbeidsgruppens anbefalinger er i tråd med dagens regelverk (inkludert vedtatte forskriftsendringer som ikke har trådt i kraft).
 • Direktoratet for e-helse ber høringsinstansene vurdere hva som vil være egnet format for å beskrive og bidra til en hensiktsmessig bruk av PLL hos alle aktørene i behandlingskjeden for legemidler.
 • Bør den innledende kliniske konsensus og anbefaling beskrevet i dette dokumentet videreføres som en "beste praksis anbefaling" med regelmessig oppdatering? (Tilsvarende som i Danmark, "Best Practice på FMK" )
 • Bør innholdet videreutvikles til en nasjonal veileder om bruk av PLL?
 • Bør innholdet innarbeides i eksisterende normerende produkter (rundskriv, faglige råd, etc.)?
   

Legeforeningen har fått innvilget utsatt frist på høringen og vil derfor behandles i sentralstyret.

Les mer på siden til Direktoratet for e-helse.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 3. desember 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Jon Ørstavik | Medisinsk fagavdeling