Høring – Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Medisinsk fagavdeling

16. mars 2023

Høringsfrist 29.05.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Helsedirektoratet skriver i høringsbrevet at selvmordsforebygging er et komplekst fagfelt, og oppdaterte anbefalinger har til hensikt å gi beslutningsstøtte til ledelse og ansatte innen psykisk helsevern for voksne og barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Samhandling med fastlege og kommunale helse- og omsorgstjenester er sentralt, og anbefalingene ses i sammenheng med Veiledende materiell for kommunene og forebygging av selvmord og selvskading.

Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) dekker tre fagområder:

 • Psykisk helsevern for voksne
 • Psykisk helsevern for barn og unge
 • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511), som ble publisert i 2008, utgår ved publisering av ny retningslinje. Det samme gjelder Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke «Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger».

Om innholdet i høringsutkastet:

Utkastet til retningslinje inneholder 10 anbefalinger fordelt på fire kapitler. I tillegg er det ett kapittel om metode og arbeidsprosess.

 • Virksomhetens ansvar og oppgaver innen forebygging av selvmord
 • Klinisk vurdering og behandling av selvmordsatferd
 • Sikkerhet og beskyttende tiltak i døgnenheter
 • Planlegging av overganger, utskrivning og oppfølging etter utskrivning
 • Metode og prosess

Innen hvert kapittel er den enkelte anbefaling presentert med en kort anbefalingstekst og en utdypende tekst med hovedbudskap. Deretter følger «Praktisk – slik kan anbefalingen følges», «Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på» og Referanser.

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på anbefalingenes faglige innhold, og om:

 • anbefalingenes utforming er tydelig
 • utfyllende tekst er tilpasset behovet for utdyping av kortfattet anbefaling
 • praktisk informasjon er entydig og nyttig
 • begrunnelsen for den enkelte anbefaling er tilstrekkelig til å inngi tillit til foreslåtte eller anbefalte tiltak

Helsedirektoratet ønsker også innspill om:

 • ansvarsplassering – er det tydelig hvem som gis ansvar for hva i anbefalingene?
 • innholdet er dekkende for de tre fagområdene
 • sammenhengen med Veiledende materiell for kommunene og forebygging av selvmord og selvskading. fremkommer der det er relevant?
 • det er flere begreper som bør defineres
 • det er flere problemstillinger retningslinjen burde gitt anbefalinger om
 • egnede tiltak som kan legge til rette for implementering i tjenesten

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 29. mai 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Maria Tønne | Medisinsk fagavdeling