Høring NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen – rapport fra Koronautvalget

Helsepolitisk avdeling

23. juni 2023

Høringsfrist 20.09.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring av Koronautvalgets rapport NOU 2023: 16 Evaluering av pandemihåndteringen.

 Kongen i statsråd oppnevnte i april 2022 et utvalg som skulle evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022. Utvalget besluttet å sette sluttdato for evalueringen til oktober 2022, og opplyser om at de ikke har innhentet informasjon om situasjonsutviklingen etter dette.

Koronautvalget ble ledet av tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen.

Rapporten består av seks deler

Del I inneholder et kort sammendrag av rapporten i tillegg til en redegjørelse om utvalgets sammensetning, mandat og øvrige administrative forhold. Videre gir denne delen et overblikk over pandemiens hendelsesforløp med fokus på den siste fasen etter 1. november 2021.
Del II redegjør for de mest sentrale konsekvensene av pandemien, inkludert internasjonale sammenligninger. Tiltaksbyrden og situasjonen for barn og unge er særlig løftet frem.
Del III gir en oversikt over det nasjonale krisehåndteringssystemet, den nasjonale krisereguleringen og omfanget av Norges internasjonale samarbeid for forebygging og håndtering av helsekriser.
Del IV inneholder en beskrivelse av situasjonen i helsetjenestene høsten og vinteren 2021/2022, samt utvalgets vurdering av myndighetenes håndtering i omikronperioden.
Del V vurderer utvalget med utgangspunkt i den samlede pandemihåndteringen forhold i helsesektoren, samspillet mellom forvaltningsnivåene og myndighetenes kommunikasjon.
Del VI, den siste delen av rapporten, oppsummerer utvalget sine hovedvurderinger som igjen danner grunnlag for utvalgets anbefalinger
Utvalget opplyser om at de har lagt Koronakommisjonens to rapporter til grunn. Videre at der Koronautvalget har synspunkter som avviker fra Koronakommisjonens vurderinger vil dette fremgå tydelig.

Legeforeningen har tidligere svart på Koronakommisjonens rapport del 1 av april 2021 og Koronakommisjonens rapport del 2 av april 2022. 

Departementet ber særlig om synspunkter på utvalgets anbefalinger og læringspunkter, slik disse fremgår av de ulike kapitlene i utvalgets rapport.

Denne høringen er planlagt behandlet av sentralstyret.

Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20. september 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Gisle Bruknapp | Helsepolitisk avdeling