Høring - NOU 2023 På høy tid - Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Medisinsk fagavdeling

01. september 2023

Høringsfrist 30.10.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Kultur- og likestillingsdepartementet mottatt høring av Likestillings- og mangfoldsutvalgets utredning NOU2023: 13 På høy tid — Realisering av funksjonshindredes rettigheter.

Likeverds- og mangfoldsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2021 for å utrede funksjonshindredes likestilling og rettigheter i Norge. Utvalget endret deretter navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget Utvalget har vært ledet av viserektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Nils Kristian Bogen og leverte sin utredning til kultur- og likestillingsministeren 2. mai 2023.

Utvalget fikk i mandat å kartlegge hvilke holdninger og utviklingstrekk i samfunn, økonomi og teknologi som kan føre til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og hvilken betydning dette har for menneskerettigheter, likestilling og demokratisk deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skulle være sentralt.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 30. oktober 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling