Høring om ny legespesialitet i palliativ medisin

Medisinsk fagavdeling

20. juni 2023

Høringsfrist 14.08.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring om forslag til innhold i ny legespesialitet i palliativ medisin.

Helsedirektoratet fikk av helse- og omsorgsdepartementet i tildelingsbrevet for 2021 i oppdrag å starte etableringen av en medisinsk spesialitet i palliasjon. I tildelingsbrevet for 2023 ble direktoratet bedt om å fullføre arbeidet. Helsedirektoratet har organisert arbeidet med en arbeidsgruppe med eksterne medlemmer og en ekstern referansegruppe.  Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Helsedirektoratet i desember 2022.

Direktoratet opplyser om at forelagte forslag for spesialiteten er i stor grad basert på arbeidsgruppens grundige arbeid. Arbeidsgruppen fikk underveis i sitt arbeid innspill fra en bredt sammensatt referansegruppe.

Innhold i høringsnotatet

Helsedirektoratet har utredet hva en nyutdannet spesialist skal kunne, i form av forslag til spesialitetsspesifikke læringsmål for spesialiteten. I tillegg inneholder høringsnotatet forslag til nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter.

Helsedirektoratet ønsker spesielt tilbakemelding på forslagene om

  • Spesialisten i palliativ medisin sine roller og kompetanse, læringsmål og nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter i spesialiteten palliativ medisin.
  • Muligheten for utdanningsløp både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene, herunder om kommunenes mulighet til å være enten registrert eller godkjent utdanningsvirksomhet.
     

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer i vedlegg og på Helsedirektoratets sider.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 14. august 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Kari Eikvar | Medisinsk fagavdeling