Høring – Rapportering fra kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet til Kommunalt pasient og brukerregister

Avdeling for jus og arbeidsliv

20. april 2023

Høringsfrist 02.06.2023

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av forslag til Rapportering fra kommunal øyeblikkelig hjelp døgnenhet til Kommunalt pasient og brukerregister.

Høringen gjelder forslag fra en arbeidsgruppe om å pålegge kommunene å rapportere meldinger løpende til KPR med et begrenset sett av personidentifiserbare opplysninger ved utskrivning. Opplysningene skal brukes til oppdatert statistikk om aktivitet i tjenestene og til statistikk om pasientforløp det KAD/ØHD inngår i forløpet.

I høringsbrevet skriver Helsedirektoratet at Fra 1.1.2016 fikk kommunene plikt til å ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. De skriver videre at tilbudet (KAD/ØHD) utgjør en viktig del av tilbudet til akutt helsehjelp i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet har samlet inn aggregerte data (statistikk) om aktiviteten fra hver enkelt virksomhet innen KAD/ØHD siden 2012, og publisert egne rapporter om utviklingen.

Helsedirektoratet skriver at de vil vurdere å erstatte av dagens statistikkrapportering på et Excel-skjema med innhenting av individbaserte helseopplysninger til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

KPR sitt hovedformål er å gi sentrale og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester

For å komme videre med dette arbeidet etablerte KPR-prosjektet en arbeidsgruppe, som kunne gi Helsedirektoratet råd om hvilke data som bør inngå i rapportering til KPR fra KAD/ØHD. Arbeidsgruppen foreslår at det etableres rapportering av følgende opplysninger fra KAD/ØHD til KPR i Helsedirektoratet:

 1. Virksomhet (navn, adresse og organisasjonsnummer)
 2. Tjenestekommune, eller kommuner dersom virksomheten er en interkommunal virksomhet (kommunenummer)
 3. Pasient (fødselsnummer eller annen offisiell ID, kjønn, alder og bostedskommune)
 4. Innleggelsestidspunkt (år, dato og klokkeslett)
 5. Utskrivningstidspunkt (år, dato og klokkeslett)
 6. Innskrivningsdiagnose (ICPC2 eller ICD-10, en eller flere)
 7. Utskrivningsdiagnose (ICPC2 eller ICD-10, en eller flere)
 8. Henvisende virksomhet (kategori med kodeverk og organisasjonsnummer/HER-ID)
 9. Utskrevet til (kategori med kodeverk og organisasjonsnummer/HER-ID)

Helsedirektoratet skriver at rapportering til KPR skal skje med minst mulig merarbeid for helsepersonell i klinisk arbeid. Data som skal rapporteres må derfor kunne hentes direkte ut fra EPJ, uten tilleggsregistreringer. Uttrekk og overføring av data må også gjennomføres automatisk, og data bør overføres løpende. Tekniske løsninger for denne type overføring av data fra kommunal helsetjeneste til KPR er under pilotering, og overføring av data har vist seg gjennomførbar i praksis.

Helsedirektoratet opplyser om at personvernet til de registrerte vil bli ivaretatt på samme måte som andre opplysninger i KPR, som beskrevet i Helsedirektoratets personvernerklæring. Ved en eventuell utvidelse av innholdet i KPR må personvernerklæring og personvernkonsekvensvurdering (DPIA) bli oppdatert på forhånd. I henhold til KPR forskriftens § 2-2 første ledd vil det også være mulig for pasienter å reservere seg mot behandling av opplysninger om helsetilstand (diagnose) i forbindelse med helsehjelp i KAD/ØHD, men ikke at slik helsehjelp er mottatt.

Helsedirektoratet sender med dette arbeidsgruppens forslag på høring til virksomheter, faglige organisasjoner, EPJ-leverandører og andre interessenter. Høringssvarene vil være grunnlag for videre arbeid i Helsedirektoratet med bl.a. utvikling av meldingsformat, pilotering av tekniske løsninger en beslutning om å gi kommunene en rapporteringsplikt i henhold til KPR-forskriftens § 3-2.

Spørsmål Helsedirektoratet ønsker besvart i høringen

 1. Er det behov for styringsinformasjon om pasientrettet aktivitet i KAD/ØHD tjenesten fra KPR? Hvilke konkrete behov har man evt. for denne type styringsinformasjon fra KPR?
 2. Er det behov for styringsinformasjon i form av forløpsdata basert på flere datakilder, f.eks. om overføring mellom KAD/ØHD og spesialisthelsetjeneste? Hvilke konkrete behov man evt. for forløpsdata fra KPR og andre helseregistre.
 3. Vil muligheten for automatisk uttrekk og innrapportering være å foretrekke fremfor dagens årlige innrapportering av statistikk til Helsedirektoratet?
 4. Er arbeidsgruppens forslag til innhold i rapporteringen (pkt. 1 til 9 ovenfor) mulig å hente ut fra elektronisk pasientjournalen i tjenestene?
 5. Er arbeidsgruppens forslag til innhold i rapporteringen (pkt. 1 til 9 ovenfor) relevant og nødvendig for KPR sitt formål, slik at registrering av helseopplysninger veies opp av hensynet en god og rettferdig fordelt helsetjeneste?
 6. Er det andre forhold knyttet til rapportering av helsehjelp fra KAD/ØHD til Kommunalt pasient og brukerregister som burde vært belyst.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret

Les mer på siden til HELSEDIREKTORATET

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 2. juni 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Mari Garborg Hanto Avdeling for jus og arbeidsliv