Høring - Faglige råd - Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

Medisinsk fagavdeling

20. september 2023

Høringsfrist 20.10.2023

Fristen er utløpt

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) mottatt høring av Faglige råd for Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging. Foreningsleddene bes merke at denne høringen er en del av to høringer knyttet til høringen Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. Dette er høringen av faglige råd.

Høringen av Nasjonal faglig retningslinje finner du her.

Helsedirektoratet Skriver i sitt høringsbrev at Helsedirektoratet og Bufdir fikk i 2023 i oppdrag å utarbeide anbefalinger som beskriver innholdet i tilbudet og hvilken kompetanse som er forventet i kartleggingsteamene. I tillegg skal direktoratene ferdigstille Faglige råd for Bufetats vurderinger av om kartlegging skal tilbys i det konkrete tilfellet eller ikke. Anbefalingene skal gis innenfor rammene i Prop. 222L (2020-2021), bygge på forskning innen området, og så langt som mulig innenfor evidensbasert kunnskap, samt erfaring fra utprøvingen av helsekartlegging som startet opp i 2021.

Helsedirektoratet og Bufdir ønsker innspill, tilbakemeldinger og forbedringsforslag som kan gjøre nytteverdien av anbefalingene best mulig.

Helsedirektoratet ber spesielt om innspill på disse punktene

  • Fremstår anbefalingene i retningslinjen sammenhengende og strukturert?
  • Er teksten leservennlig?
  • Bidrar anbefalingene til at teamene kan sikre en god tverrfaglig helsekartlegging av barnet?
  • Ivaretar anbefalingene brukermedvirkning?
  • Oversikt over samtlige spørsmål til retningslinje og faglige råd finnes i de respektive skjemaene for høringsinnspill


Merk ulik høringsfrist for høringene av faglige råd og Nasjonal faglig retningslinje
Merk at denne høringen er en del av to høringer med forskjellig høringsfrist.

  • Faglige råd for Bufetat – 20.10.2023
  • Nasjonal faglig retningslinje for tverrfaglig helsekartlegging – 16.11.2023

Dette er høringen av Faglige råd for Bufetat.

 

Denne høringen skal behandles administrativt

Les mer på siden til Helsedirektoratet, hvor også utkastet til Faglige råd for Bufetats vurdering av tilbud om tverrfaglig helsekartlegging ligger tilgjengelig.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 20. oktober 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Fredrik Skarderud | Medisinsk fagavdeling