Intern høring – landsstyresak – forslag om endringer i Legeforeningens lover § 3-3-3 (4) assosierte medlemmer, § 3-7-3 Nmfs organer og § 3-2-2 stemmeplikt for sentralstyrets medlemmer

Avdeling for jus og arbeidsliv

16. mars 2023

Høringsfrist 02.05.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen hadde mottatt henvendelse fra Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) om rekkevidden av bestemmelsen om assosierte medlemmer i yrkesforeningene. Legeforeningen hadde videre mottatt henvendelse fra Nmf med anmodning om endringer av Legeforeningens lover vedrørende Nmfs organer. I løpet av sentralstyreperioden var det også oppstått spørsmål om stemmeplikt for sentralstyrets medlemmer. Det foreslås endringer og klargjøringer i Legeforeningens lover.

Saken skal behandles av landsstyret.

Endringer i Legeforeningens lover vedtas av landsstyret med 2/3 flertall etter forutgående høringsrunde.

Les mer i høringsbrevet vedlagt under.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 2. mai 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider

 

Saksbehandler

Bjørn Ove Ekern Kvavik | Avdeling for jus og arbeidsliv