Utredning av lavterskeltilbud til barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser som er i fare for å utøve problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge

Medisinsk fagavdeling

31. mars 2023

Høringsfrist 24.05.2023

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av Utkast til Utredning om lavterskeltilbud til barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser som er i fare for å utøve problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge.

Helsedirektoratet skriver i høringsbrevet at mellom 30 til 50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge, begås av barn og unge.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å "utrede et lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å begå problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge." I tillegg skal utredningen "inneholde en vurdering av hvordan et lavterskeltilbud skal knyttes opp mot en behandlings- og oppfølgingstjeneste for å sikre et helhetlig tilbud." (tillegg til tildelingsbrev nr. 61, mottatt 26. oktober 2020). Konseptutredningen ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, den 30. september 2021.

Helsedirektoratet skriver at det underveis i dette arbeidet kom det frem at omtrent 1/3 av mindreårige utøvere av problematisk og skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge, har kognitiv fungering under gjennomsnittet. Barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser har trolig behov for tilpassede eller andre forebyggende tiltak.

Helsedirektoratet har derfor i 2022/2023 gjort en egen konseptutredning for barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser som er i fare for å utsette barn og unge for problematisk og skadelig seksuell atferd.

Denne høringen skal behandles administrativt grunnet fristen.


Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen.

24. mai 2023. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling