Utredning av lavterskeltilbud til barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser som er i fare for å utøve problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge

Medisinsk fagavdeling

31. mars 2023

Legeforeningen takker for muligheten til å gi innspill til denne utredningen av lavterskeltilbud til barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser som er i fare for å utøve problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge.

Legeforeningen vil berømme helsemyndighetene for å ta problematisk og skadelig seksuell atferd (PSA/SSA) utført av barn og unge på alvor.

De fleste overgrep som begås av barn og unge begås av ungdom med normalt kognitivt funksjonsnivå. Det er den største utfordringen.

Denne utredningen handler imidlertid om de som har kognitive funksjonsnedsettelser eller kognitiv fungering i nedre normalområde, samt barn og unge med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Forhold som gjør at denne gruppen kan ha større risiko enn jevnaldrende for å utøve PSA og SSA er godt beskrevet. Legeforeningen støtter i hovedsak de vurderinger som er gjort og de tiltak som foreslås.

Legeforeningen ønsker å fremheve den kompetansen som allerede finnes både i habiliteringstjenestene for barn og unge og i barne- og ungdomspsykiatrien. Disse tjenestene  utreder, diagnostiserer og foreslår tiltak knyttet til barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser og til barn og unge med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

Det vises i utredningen til gode eksempler på tiltak i samarbeid mellom skole og habiliteringstjenesten for barn og unge. Dette er modeller som kan breddes som lavterskeltilbud til den aktuelle gruppen barn og unge, uavhengig av om de har oppfølging fra helse- og omsorgstjenesten eller ikke. Denne type tilbud anbefaler vi at prioriteres, breddes og finansieres.

Det gjøres allerede mye godt arbeid i habiliteringstjenestene for barn og unge på dette feltet. De når ut til de som har fått diagnosen psykisk utviklingshemming /gjennomgripende utviklingsforstyrrelse.  Gruppetilbud i samarbeid med skoler vil kunne favne langt flere og må organiseres så det blir et reelt lavterskeltilbud.

Foreldreveiledning nevnes så vidt i utredningen.  Det er stor mulighet for at problematikken underrapporteres i foreldres og foresattes kontakt med skole, helse- og omsorgstjenester.  PSA / SSA kan oppleves skamfullt og er et tema mange gruer seg til å ta opp. Legeforeningen ber om at støtte og veiledning til foreldre og foresatte vies større oppmerksomhet i utredningen. Det foreslås et eget punkt under “Anbefalinger og tiltak” med foreldre og foresatte som målgruppe.

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Jan Emil Kristoffersen
fagsjef/lege

 
Elisabeth Selvaag
spesialrådgiver/lege

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling