Høring – innspill til arbeidet med melding til Stortinget om forskningssystemet (systemmeldinga)

Medisinsk fagavdeling

16. februar 2024

Høringsfrist 17.04.2024

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Legeforeningen har fra Kunnskapsdepartementet mottatt invitasjon til å gi innspill til arbeidet med melding til Stortinget om forskningssystemet (Systemmeldinga)

Arbeidet med Stortingsmeldingen er en oppfølging av Meld St. 5 (2022–2023) Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032, hvor det ble varslet av regjeringen at de vil legge fram en stortingsmelding om forskningssystemet, basert blant annet på en gjennomgang av Forskningsrådet. Sommeren 2023 inviterte daværende Kunnskapsminister til å gi innspill på Forskningsrådets rolle og funksjon i det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

Legeforeningens innspill til den tidligere innspillsrunde knyttet til forskningsrådets rolle og funksjoner i det norske forskningssystemet kan leses på Legeforeningens nettsider.

Basert på innspillene departementet har fått, som også har vært utgangspunkt for drøftinger med en ekspertgruppe, har Kunnskapsdepartementet vurdert at ikke er behov for større endringer i Forskningsrådet nå.

Som varslet i forrige innspillrunde ønsker departementet nå å få innspill på problemstillinger som berører forskningssystemet i stort. Departementet har konkretisert meldingsarbeidet ned til 5 områder de særlig ønsker innspill på, fulltekst kan leses i vedlagte dokument:

  1. Gjennomgripende digitalt teknologiskifte
  2. Ny geopolitisk situasjon
  3. Kunnskap må tas raskere i bruk
  4. Oppdragsmarkedet er i endring
  5. Økt behov for tverrsektoriell samordning

For hvert av de 5 områdene ønsker departementet innspill på følgende:

  i.  Hva bør gjøres, og hvilke tiltak er aktuelle
  ii. Er det pågående arbeid og/eller eksempler i inn- og utlandet som departementet bør være kjent med
  iii. Er det evt. andre utviklingstrekk og endringer som er relevante for forskningssystemet og som bør behandles i meldingen

Legeforeningen har bedt Kunnskapsdepartementet om utsatt frist i høringen. Dersom utsatt frist innvilges vil høringen behandles i Sentralstyret.

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 17. april 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Ellen Mathea Kirsch Warlo | Medisinsk fagavdeling