Høring – innspill til ekspertgruppen som skal evaluere pasientskadeordningen OBS! Kort frist

Medisinsk fagavdeling

09. februar 2024

Høringsfrist 25.02.2024

Fristen er utløpt

Legeforeningen har mottatt forespørsel om innspill til ekspertgruppen som skal evaluere pasientskadeordningen.

Ekspertgruppen ble etablert av Helse- og omsorgsministeren 31. januar 2024 og skal svare ut mandatet sitt innen 1. juli 2024. Ekspertgruppen ledes av professor ved UiB, Bjørn Henning Østenstad.

Ekspertgruppen har fått i mandat å

  • beskrive gjeldende rutiner for saksbehandling, inkludert bruk og utvelgelse av sakkyndige, hvordan rutinene praktiseres og følges opp, og hvordan erstatningssøkerne ivaretas,
  • vurdere hva som ev er utfordringene med dagens rutiner, herunder vurdere om og i hvilken grad rutinene er effektive og sørger for at saksbehandlingstiden kortes ned samlet i hele kjeden,
  • komme med anbefalinger om hvordan saksbehandlingen, herunder rutinene, kan forbedres,
  • utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag, inkludert hvordan de foreslåtte tiltakene ev. vil påvirke saksbehandlingstid mv.

Fullstendig mandat kan leses på regjeringens nettsider.

Legeforeningen sentralt ønsker innspill fra foreningsleddene knyttet til sakkyndigrollen.

Denne høringen skal grunnet høringsfristen behandles administrativt.

Les mer på siden til Helse- og omsorgsdepartementet.

Høringen har dessverre svært kort frist. Dersom høringen virker relevant, og dere har mulighet bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 25. februar 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling