Høring – innspill til ekspertgruppen som skal evaluere pasientskadeordningen OBS! Kort frist

Medisinsk fagavdeling

09. februar 2024

Legeforeningen takker for muligheten til å komme med innspill til ekspertgruppens arbeid. Et godt system for pasientklager og mulighet for erstatning ved skade eller svikt i helsehjelpen er viktig for tilliten til helsetjenesten.

Våre medlemmer er godt kjent med pasientskadeordningen. Foruten å kunne bli involvert i sakene ved å være behandler eller ansatt ved innklaget behandlingssted involverer pasientskadeordningen stort sett leger som sakkyndige. De har erfaring med at saksbehandlingen kan trekke ut i tid, og er som departementet opptatt av at kvaliteten i avgjørelsene skal være god. “Det er stor oppmerksomhet rettet mot ordningen, og det er viktig at avgjørelser både i NPE og Helseklage har god kvalitet og tas uten tidsspille.”

Vi oppfatter mandatet dithen at det i hovedsak handler om å redusere tidsbruken i saksbehandlingen, at det skal tas raskere avgjørelser som har god kvalitet. Mandatet omtaler også ivaretakelse av erstatningssøker.

Spørsmålene som ekspertgruppen skal ta stilling til ble sendt til alle fagmedisinske foreninger i Legeforeningen med ønske om å få innspill, særlig knyttet til sakkyndigrollen. Det er en unison tilbakemelding at sakkyndige må være aktive og kompetente klinikere. De må være faglig oppdatert og godt kjent med praksis på feltet. Sakkyndige bør fortrinnsvis ha erfaring fra tilsvarende klinisk virksomhet som den påklagede. Det må være tillit til vurderingene fra både pasienter og fagfolk. 

Det kan være stor kompleksitet i NPE-saker og det kan også eksistere ulike faglige vurderinger av hendelsesforløp. I disse vanskelige sakene bør det være to sakkyndige som behandler en klage. Det bør unngås at de samme sakkyndige brukes i "alle saker".

Legeforeningen er kjent med at det ikke alltid er så lett å rekruttere sakkyndige. Tiltak som letter arbeidet til de sakkyndige må utforskes.
Det må jobbes for å rekruttere flere aktive klinikere til å være sakkyndige i NPE.

Hva gjelder ivaretakelse av erstatningssøker mener Legeforeningen at den i hovedsak skal foregå i helsetjenesten. Sakkyndig vil i noen tilfeller ha behov for å snakke med erstatningssøker for å få mer informasjon om et hendelsesforløp. Sakkyndig kan aldri innta en rådgiver- eller behandlerrolle.

 

Med hilsen
Den norske legeforening

Siri Skumlien
generalsekretær

Johan Georg Røstad Torgersen       
avdelingsdirektør

Elisabeth Selvaag
spesialrådgiver/lege

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling