Høring - Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus

Medisinsk fagavdeling

14. februar 2024

Høringsfrist 15.04.2024

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus.

Helsedirektoratet utarbeidet tre generelle og fire tilstandsspesifikke pasientforløp (tidligere pakkeforløp) som ble innført i tjenestene fra og med januar 2019. Helsedirektoratet mottok videre oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2022 om å videreutvikle pasientforløpene innen psykisk helse og rus, og å endre navn fra Pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus.

Formålet med oppdraget er å forenkle forløpsarbeidet for tjenestene, styrke samhandling, bidra til likeverdige tjenester, øke kvalitet og brukermedvirkning, samt å tilpasse forløpene til brukergruppens behov.

Helsedirektoratet har innhentet innspill fra helsetjenestene og fag- og brukermiljøer om hva som bør bevares og endres i eksisterende pasientforløp. 

Utkast til endringer for Nasjonale pasientforløp omfatter de tre generelle nasjonale pasientforløpene

I tillegg til en generisk kodeveileder

Helsedirektoratet opplyser om at sentrale endringer gjort er:

 • teksten i forløpene er forkortet og forenklet
 • tydeligere ansvarsplassering med eget kapittel som omhandler virksomhetslederes ansvar
 • bruker- og pårørendemedvirkning er konkretisert i de ulike aktivitetene i forløpene
 • forløpstider er mer differensiert slik at de bedre kan tilpasses den enkelte pasient
 • økt differensiering i bruk av lege- eller psykologspesialist ut fra pasientens behov og tilstand
 • omfanget av koder er betydelig redusert fra 16 til 6 hendelser

Direktoratet skriver at formålet med endringene i monitoreringen er å beholde det som bidrar til god faglig praksis, struktur i forløpene, mer likeverdige tjenester og brukermedvirkning.

I tillegg til innspill på endringene gjort ønsker Helsedirektoratet særlig innspill på følgende:

 • Er innholdet lett å lese og forstå?
 • Er endringene i tråd med målsettingen om å forenkleforløpsarbeidet for tjenestene?
 • Er bruker- og pårørendemedvirkning ivaretatt i aktivitetene?
 • Er samhandling ivaretatt i aktivitetene?
 • Er forløpet tilstrekkelig tilpasset den enkelte pasients situasjon, ønsker og behov?
 • Dekker kodene det som er viktigst for å oppnå kvalitetsforbedring i tjeneste?
 •  Er innføring av endringene gjennomførbare, eller ser dere noen utfordringer ved implementering?
   

Legeforeningen er bedt om å sende separate innspill til de tre nasjonale pasientforløpene. Det bes derfor om at underforeningene spesifiserer hvilke(t) utkast de kommenterer på i sine innspill. 

Denne høringen skal behandles Fagstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 15. april 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Fredrik Skarderud | Medisinsk fagavdeling