Høring - ny forskrift om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Medisinsk fagavdeling

02. februar 2024

Høringsfrist 19.03.2024

Fristen er utløpt

Fristen er utløpt, men du kan fortsatt laste opp eller endre ditt høringssvar.

Legeforeningen har fra Kunnskapdepartementet mottatt høring av forslag til ny forskrift om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Høringsforslaget regulerer saksbehandling knyttet til både ordinær godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og til godkjenning av utenlandsk høyere utdanning etter den såkalte UVD-ordningen, som gjelder for søkere «uten verifiserbar dokumentasjon». Forslaget innebærer i det vesentlige en videreføring av bestemmelsene i studiekvalitetsforskriften kapittel 6 og HK-dir sin forvaltningspraksis.

Kunnskapsdepartementet opplyser om at den nye forskriften vil gi en samlet overskrift over vilkår og saksbehandlingsregler, og dermed større forutsigbarhet og et mer brukervennlig regelverk. Forslaget går i hovedtrekk ut på å regulere

  • vilkår for generell godkjenning
    • ordinær ordning for verifiserbar utdanning
    • ordning for søkere uten verifiserbar dokumentasjon (UVD-ordningen)
  • rådgivnings- og veiledningsansvaret til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) når det gjelder godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og direktoratets oppgaver knyttet til internasjonale forpliktelser på godkjenningsområdet
  • HK-dirs ansvar for å dele vedtak om generell godkjenning i Register for godkjenning av utenlandsk utdanning (GAUS), bistå institusjonene med rådgivning om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og bidra til å samordne praksis for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning

Helsefaglige utdanning omtales særlig under avsnitt 3.5.5 i høringsnotatet. Her presiseres det at en generell godkjenning kun sier noe om den omsøkte utdanningens nivå og omfang; den innebærer ingen faglig godkjenning. En generell godkjenning  av helsefaglig utdanning kan derfor ikke gi rett til å utøve et lovregulert yrke eller utgjøre grunnlag for autorisasjon som helsepersonell. Samt at en generell godkjenning etter universitets- og høyskoleloven ikke er å anse som en godkjenning som omtalt i helsepersonelloven § 48a første ledd bokstav c og d.

Bakgrunn for høringen

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) forvalter ordningen for generell godkjenning av høyere utdanning som tidligere lå hos NOKUT. Flytting av ansvar for generell godkjenning og Kunnskapsdepartementets arbeid med en samlet omstrukturering av alle sentrale forskrifter til universitets- og høyskole sektoren har aktualisert spørsmålet om å regulere godkjenningsordningen på en annen måte og samle relevante bestemmelser fra studiekvalitetsforskriften og retningslinjene. På den måten oppnå mest mulig forutsigbarhet og likebehandling for søkerne, samt gjøre regelverket mer oversiktlig.

Godkjenningsordningene for utenlandsk utdanning skal legge til rette for at personer med slik utdanning kan bruke kompetansen sin i arbeid eller i videre utdanning. Ordningene skal blant annet bidra til å tilrettelegge for studentmobilitet, god integrering og til at personer med utenlandsk utdanning kommer inn på arbeidsmarkedet.  Et vedtak om generell godkjenning angir nivået på den utenlandske utdanningen, og benyttes først og fremst for å søke arbeid. Ordningen må ikke forveksles med godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, som er regulert i yrkeskvalifikasjonsloven.

Sammen med universitets- og høyskoleloven, er konvensjonen om godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning i Europaregionen (Lisboakonvensjonen) og UNESCOs globale konvensjon for godkjenning av kvalifikasjoner vedrørende høyere utdanning (Globalkonvensjonen) førende for HK-dir sin praksis knyttet til generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Denne høringen skal behandles av Sentralstyret.

Les mer på siden til Kunnskapsdepartementet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 19. mars 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider

Saksbehandler

Øydis Rinde Jarandsen | Medisinsk fagavdeling