Høring – Revidert retningslinje for palliasjon til barn og unge

Medisinsk fagavdeling

28. februar 2024

Høringsfrist 12.04.2024

Denne høringen er fremdeles i arbeid. Høringsuttalelsene vil bli lastet opp til denne siden når den er klar.

Se og sende inn høringssvar

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høring av Revidert retningslinje for palliasjon til barn og unge

Dagens retningslinje ble utgitt i 2016, og Helsedirektoratet besluttet i 2022 å revidere retningslinjen. Revisjonen skal bidra til god beslutningsstøtte for tjenestene, og den er strukturelt tilpasset Helsedirektoratets digitale publiseringsløsning.

Helsedirektoratet skriver at det til grunn for hovedtrekkene i revisjonen ligger et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Antallet hovedanbefalinger er redusert, flere av anbefalingene i retningslinjen fra 2016 gjenfinnes som utvidede anbefalinger, og gjenspeiles ellers i anbefalingenes praktiske veiledning. Innholdet er ellers endret i tråd med gjeldende lovverk. 

Helsedirektoratets normerende produkter skal ikke overlappe hverandre tematisk, med mindre det er særlig grunner som taler for det. Direktoratet opplyser om at dette betyr at enkelte temaer som var viet plass i retningslinjen fra 2016 ikke lenger omhandles i revisjonen. Der det er nødvendig for å forstå et tema i konteksten av Palliasjon til barn og unge, omtales det kort og lenkes videre til annen relevant omtale. I revisjonen normeres for eksempel ikke hvordan tjenestene bør organiseres, og detaljerte kompetansekrav normeres ikke.

Anbefalingene i retningslinjen må også forstås i lys av grunnleggende helserettslige plikter og rettigheter, blant annet om forsvarlig tjenesteyting, pasient- og brukermedvirkning, taushetsplikt og vern av personsensitive opplysninger, dokumentasjonsplikt, opplysningsplikt, samtykke for å yte helsetjenester og kommunikasjon tilpasset mottakerens forutsetninger (alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn).

Helsedirektoratet ønsker innspill til

1. Kapittel. 1 Anbefalingene

  • Er anbefalingen klar og tydelig? 
  • Er utfyllende beskrivelse en tilstrekkelig og god utdyping av anbefalingen? 
  • Er praktisk informasjon entydig og nyttig? 
  • Underbygger begrunnelsen anbefalingen på en god måte?
  • Er det grunn til å tro at anbefalingen kan få uønskede effekter på helsepersonells bemanningssituasjon?

2. Kapittel 2 Bakgrunn, metode og prosess

3. Generelle kommentarer til revidert retningslinje som helhet 

Denne høringen skal behandles av Fagstyret.

Les mer på siden til Helsedirektoratet.

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 12. april 2024. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.

Saksbehandler

Elisabeth Selvaag | Medisinsk fagavdeling