Leger ansatt i staten

På denne siden finner du tariffavtaler som gjelder for leger ansatt i forvaltningen, Forsvaret, universitetene m.v (ikke helseforetak/sykehus)