Arbeidstid for sykehusleger

På denne siden finner du informasjon om arbeidsordningene for leger ved sykehus omfattet av tariffavtalene med Spekter og Virke.
  1. Tariffavtalene mellom Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter (A2 – for område 10 Helseforetak og 13 Sykehus med driftsavtale (Martina Hansen og Lovisenberg).
  2. Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger (heretter Særavtalen) mellom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og Legeforeningen (Gjelder for eksempel Diakonhjemmet, Haraldsplass og Betanien). 

Arbeidstid reguleres i kapittel 3 i alle avtalene, og reguleringene er i stor grad sammenfallende.  

Avtalene i sin helhet finner du her.

Legeforeningen har i tillegg utarbeidet en kommentarutgave til A2 (Spekter). Den er også relevant for sykehusene i Virke siden avtalene i stor grad er likelydende. Kommentarutgaven finner du her (NB Kommentarutgaven er kun synlig om du er logget inn som medlem på nettsiden.)  

Informasjon om arbeidstid på disse sidene er basert på de sentrale tariffavtalene. Det kan være avtalt lokale ordninger som avviker fra disse. En oversikt over lokale avtaler på helseforetak (område 10) og sykehus med driftsavtale (område 13) finner du her.  En oversikt over lokale avtaler for sykehus organisert i Virke finner du her.

Forsvarlig arbeidstid

Legeforeningen og Spekter har i fellesskap utarbeidet en  veileder om forsvarlighet i arbeidstidsordninger for leger i sykehus. Veilederen er ment å være et verktøy for ledere og tillitsvalgte, til hjelp i det viktige arbeidet med å sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for legene.