Offentlig tjenestepensjon

Særlig om virksomhetsoverdragelse.

Offentlig tjenestepensjon er pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor og for noen andre yrkesgrupper der det har vært behov for egne lovregulerte pensjonsordninger.

Statens Pensjonskasse (SPK) administrerer pensjonsordningen for statsansatte. Noen kommuner og fylker har egne pensjonskasser, men de fleste har valgt å la et forsikringsselskap, for eksempel Kommunal Landspensjonskasse (KLP), administrere tjenestepensjonsordningen.

Private næringsdrivende leger vil som hovedregel ha plikt til å tilby obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som er lovbestemt. Les mer om obligatorisk tjenestepensjon.  Det er anledning også for private virksomheter å tilby pensjonsordninger til tilsvarer den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dette kan imidlertid være relativt kostbare ordninger med omfattende regelverk.

Næringsdrivende leger er i noen tilfeller likevel forpliktet etter en offentlig tjenestepensjonsordning. Dette kan være tilfeller legekontoret har inngått tariffavtale som omfatter en slik pensjonsordning, men det er mest aktuelt i de tilfeller legene har overtatt en tidligere kommunal praksis, og også overtar arbeidsgiveransvaret for tidligere kommunalt ansatte.

Privatisering av kommunale legesentre vil i arbeidsrettslig forstand antakelig måtte anses som virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kapittel 16. Vi gjennomgår derfor kort de regler som gjelder for pensjon ved virksomhetsoverdragelse.

Hovedregel – rettigheter og plikter overføres ved virksomhetsoverdragelse

Ved en virksomhetsoverdragelse er utgangspunktet at rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen overføres til den nye arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2 (1). Dermed har de ansatte rett til å få overført sitt ansettelsesforhold til ny virksomhet, og ny arbeidsgiver blir ansvarlig for de arbeidsrettslige rettigheter og forpliktelser som de hadde ved den tidligere.

Rettigheter etter eventuelle tariffavtaler overføres som utgangspunkt også ved en virksomhetsoverdragelse.

Dersom den nye arbeidsgiver ikke ønsker a være bundet av tidligere tariffavtale, må dette erklæres skriftlig overfor fagforeningen, innen tre uker etter overdragelsestidspunktet. Individuelle arbeidsvilkår etter tariffavtalen vil likevel forplikte ny arbeidsgiver ut tariffavtaleperioden eller frem til ny tariffavtale er inngått. Videre må man være forberedt på at de ansattes fagorganisasjon antakelig vil fremme krav om inngåelse av ny tariffavtale.

Det følger videre av arbeidsmiljøloven § 16-2 (3) at pensjonsrettigheter også overføres ved virksomhetsoverdragelse.  Det er imidlertid bare pensjonsrettighetene til den som er ansatt ved overdragelsestidspunkt som overføres iht. arbeidsmiljøloven § 16-2. Rettigheter til tidligere ansatte og pensjonister omfattes ikke.

Unntak – arbeidsgiver ikke forpliktet til å videreføre den offentlige pensjonsordningen

Selv om de ansattes pensjonsordninger som utgangspunkt følger med ved en virksomhetsoverdragelse, vil ikke ny arbeidsgiver nødvendigvis være forpliktet til å videreføre den offentlige tjenestepensjonsordningen.

Pensjonsordning i eksiterende virksomhet gjøres gjeldende

Det følger av arbeidsmiljøloven § 16-2 (3) at ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger i virksomheten gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Forutsetning er at den nye arbeidsgiver har en kollektiv pensjonsordning, enten en ytelsesbasert eller en innskuddsbasert pensjonsordning. Etter innforing av lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) vil dette regelmessig være tilfellet hvor erververen allerede har et etablert foretak. Er det imidlertid slik, som ved mange overdragelser av legepraksis, at erververen er et nyopprettet foretak, har erververen som regel ingen pensjonsordning på overføringstidspunktet, og bestemmelsen er uaktuell. I de tilfeller regelen er aktuell, vil arbeidsgiver kunne velge mellom å innlemme de tidligere kommunalt ansatte i virksomhetens eksisterende pensjonsordning, eller videreføre den offentlige tjenestepensjonsordningen. 

Den offentlige pensjonsordningen kan ikke videreføres

Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.  

Kommunalt ansatt hjelpepersonell har som regel offentlig tjenestepensjon gjennom KLP. KLP har overfor Legeforeningen bekreftet at næringsdrivende leger har mulighet til å videreføre den offentlige pensjonsordning i KLP.  Det betyr at dette ”unntaket” ikke vi gjelde der en lege overtar kommunalt lege kontor og dette ansees som virksomhetsoverdragelse. Legen vil da være forpliktet til å overta de ansattes pensjonsavtaler, dersom om han ikke allerede har en eksisterende kollektiv pensjonsordning, ref. ovenfor.

Retten til å endre pensjonsordningen

Uavhengig av bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse har arbeidsgiver som utgangspunkt en generell adgang til å endre pensjonsordningene i virksomheten. Det er et utslag av arbeidsgivers styringsrett. Selv om legene gjennom virksomhetsoverdragelsen har overtatt en offentlig tjenestepensjonsordning, vil man under gitte forutsetninger kunne avslutte ordningen og f. eks. gå over på OTP.

En viktig forutsetning for at arbeidsgiver skal kunne gjøre en ensidig endring i virksomhetens pensjonsordning er at arbeidsgiver ikke er forpliktet til å tilby en spesifikk ordning gjennom gjensidig forpliktende avtale.

For det første kan pensjonen være bestemt i arbeidskontrakten. Den ansatte er da gitt en rettighet som arbeidsgiver ikke kan endre uten at den ansatte samtykker.

Arbeidsgiver er også bundet dersom pensjonsordningen følger av en tariffavtale inngått for virksomhetens ansatte. Pensjonsordningen må da minst gjelde så lenge tariffavtalen løper.

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre om den ansatte har slike individuelle rettigheter som hindrer endring av pensjonsordningen. Det må da foretas en vurdering av grunnlaget for innføringen av pensjonsordningen, (er den innført på arbeidsgivers initiativ, ensidig og uten grunnlag i arbeidskontrakt) og ved en tolkning av de ansattes arbeidskontrakter, virksomhetens arbeidsreglement osv. Ved tvil om arbeidsgiver har en rett til å gjøre endringer i de ansattes pensjonsordninger, ta kontakt med jurist.

Forpliktelser til allerede opparbeidede pensjonsrettigheter

Det er viktig å være klar over at selv om det er mulig å avslutte en offentlig tjenestepensjonsordning, kan ny arbeidsgiver få forpliktelser knyttet til rettigheter som er opparbeidet i den offentlige pensjonsordningen før overdragelsestidspunktet.

Dette gjelder spesielt den såkalte G-reguleringen, som innebærer en plikt til å justere allerede innbetalte ytelser iht. endringen i folketrygdens grunnbeløp. Bakgrunnen for disse forpliktelsene er svært kompliserte, og vi kommer ikke inn på disse her. For mer informasjon om G-regulering, se her. (link til egen artikkel om temaet)

Vår anbefaling er imidlertid at legene sørger for at forpliktelsene knyttet til allerede opparbeidede rettigheter ivaretas av gammel arbeidsgiver, dvs kommunen. Dette gjøres ved at ansvaret for dette klart fremgår av overdragelsesavtalen mellom kommunen og lege. Det er ikke urimelig at kommunene tar dette ansvaret, all den tid det gjelder rettigheter som kan være opparbeidet over en svært lang ansettelsesperiode i kommunen.