Rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak

Det er vedtatt innføring av rettighetsvurdering i felles henvisningsmottak for avtalespesialister i psykisk helsevern. Ordningen kalles også som "En vei inn". Ordningen innebærer at avtalespesialister bare kan få henvist pasienter som er tildelt rett til helsehjelp av helseforetaket.
Rettighetsvurdering henvisningsmottak for avtalespesialister.

Det er nedsatt regionale og lokale prosjekter for å planlegge gjennomføringen.

Bakgrunn

I dag har ikke pasienter som blir henvist til en avtalespesialist de samme rettighetene som pasienter som blir henvist til distriktspsykiatrisk senter (DPS) da avtalespesialister er unntatt fra plikt til rettighetsvurdering i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Dette innebærer at pasienten ikke har rett til å få vurdert henvisningen sin innen ti dager. Pasienten får heller ikke tildelt en juridisk bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Legeforeningen og PSL har samarbeidet med de regionale helseforetakene for at ordningen i størst mulig grad ivaretar avtalespesialistenes behov.

Gjelder kun voksne pasienter

Ordningen gjelder kun voksne pasienter i psykisk helsevern. Barn og ungdom skal ikke henvises til felles henvisningsmottak.

Endringer i rammeavtalen

Det ble forhandlet med de regionale helseforetakene (RHF) om endringer i rammeavtalen for avtalespesialister og inntatt en ny § 13 som regulerer rettigheter og plikter for avtalespesialister og RHF. Legeforeningen forhandlet sammen med Psykologforeningen.
Rammeavtalen finner du her.

For mer informasjon om innholdet i denne bestemmelsen i rammeavtalen kan du lese her.

Mal for samarbeidsavtale og nasjonale retningslinjer

Alle avtalespesialister er forpliktet til å inngå en samarbeidsavtale med HF/DPS og Legeforeningen og PSL har ment at det er behov for å utarbeide en mal for slik samarbeidsavtale. Formålet med avtalen er å regulere partenes oppgaver og ansvar om det faglige samarbeidet, herunder etablere rutiner for hensiktsmessig fordeling av pasienter som har fått rett til helsehjelp i tråd med rammeavtalen § 13. Avtalemalen skal tilpasses det konkrete samarbeidet.

Malen for samarbeidsavtale finner dere nedenfor.

Legeforeningen og PSL har også påpekt at det er behov for å utarbeide noen overordnende retningslinjer og tok initiativ til dette. RHF har publisert disse nasjonale avklaringene/retningslinjene som er omtalt som "Prinsipper for start av rettighetsvurdering for alle henvisninger til psykisk helsevern ("En vei inn"). Disse finner dere nedenfor.

Regionale prosjekter

RHF har opprettet regionale prosjekter i forbindelse med planlegging. PSL og  Legeforeningen deltar i disse.

I Helse Sør Øst (HSØ) er det i første omgang startet opp felles henvisningsmottak ved tre DPS for at RHF skal samle erfaringer og evaluere arbeidet. De første felles henvisningsmottakene er etablert ved DPS Gjøvik, DPS Østre Agder og DPS Kongsvinger. Høsten 2022 er det etablert et eget delprosjekt for Oslo-området. I andre fase vil det etableres felles henvisningsmottak ved alle DPS i regionen. Målet er at dette skal være på plass innen 1. september 2023.

HSØ har laget en nettside der det legges ut informasjon.

I Helse Vest RHF (HV) er det planlagt at ordningen vil starte 1. januar 2023. Helse Vest har opprettet en nettside med informasjon om ordningen.  

I Helse Nord RHF (HN) startet et prosjekt november 2021 med etablering av pilot ved Nordlandssykehuset(NLSH)/Salten DPS. For tiden er en IKT løsning basert på Dips Arena og «Henvisning 2.0» under uttesting og prosjektet vil starte opp når IKT løsning er implementert.

I Helse Midt RHF (HMN) har Helse Nord-Trøndelag HF innført "En vei inn". I Møre og Romsdal er planlegging i gang, mens innføring av Helseplattformen har medført at arbeidet med felles henvisningsmottak fortsetter tidlig januar 2023 ved St. Olavs.

Deltakelse i lokale prosjekter og arbeid i vurderingsenheten/felles henvisningsmottak

Ordningen vil som sagt innføres gradvis, dvs. at noen DPS starter før andre. Som avtalespesialist skal du derfor fortsette som før inntil du får beskjed om noe annet fra RHF eller DPS.

Når dere får beskjed fra RHF eller DPS og det åpnes opp for deltakelse i lokale prosjekter, oppfordrer vi dere til delta. Deltakelse gir påvirkningsmuligheter og erfaringsvis blir det bedre lokale løsninger når avtalespesialister jobber sammen med DPS i forbindelse med planlegging og gjennomføring.

Når ordningen har startet ved det DPSet du skal samarbeide med, oppfordrer vi avtalespesialistene til å delta i arbeidet i de ulike vurderingsenhetene. Dette er et viktig arbeid og Legeforeningen/PSL  mener at avtalespesialistenes deltakelse i henvisningsmottaket er avgjørende for at det skal fungere godt. Dere må lokalt bli enig om hvem som eventuelt skal delta her og hvordan dette skal organiseres. Det er avtalt en minimumssats for honorar på 1400 kroner timen for dette arbeidet.