Står du i en tilsynssak? Du er ikke alene!

Det er en viktig og prioritert oppgave for Legeforeningen å bidra til medlemmenes trygghet og rettssikkerhet i møte med tilsynsmyndighetene.
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
STØTTE: Å stå i en tilsynssak kan oppleves belastende, frustrerende og tidkrevende for legene som er involvert. Som medlem av Legeforeningen er du ikke alene. Illustrasjonsfoto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen.

Juristene i Legeforeningens jus og arbeidslivsavdeling bistår årlig i overkant av 100 leger i tilsynssaker, og gir omfattende uformell rådgivning til leger som er i kontakt med tilsynsmyndighetene. Vi bruker erfaringer og innspill fra medlemmene aktivt i påvirkningsarbeidet på dette området.

Hjelp og råd i tilsynssaker

Tilsynssaker er ofte belastende, frustrerende og tidkrevende for legene som er involvert. Det er ubehagelig å bli gransket, og mange føler seg både angrepet, urettferdig behandlet og alene. Som medlem av Legeforeningen er du ikke alene.

Legeforeningens medlemmer har, etter en konkret vurdering, mulighet til å få juridisk bistand i saker som angår yrkesutøvelsen som lege. Foreningen har jurister og advokater med særskilt kompetanse i helserett, som har bred erfaring i å bistå leger i tilsynssaker.

Legeforeningens jurister påser at dine rettigheter blir ivaretatt, gir generelle og konkrete råd og bistår med å gjennomgå og strukturere svarbrev til tilsynsmyndighetene. På den måten blir det som er viktig og relevant for saken fremhevet. Vår erfaring, uavhengig av sakens omfang, er at det er nyttig for legen å ha noen å drøfte med underveis. Både for å legge en plan for håndteringen, eventuelle tiltak som bør iverksettes, hva som kan styrke eller svekke saken og å bidra med utenfra-perspektivet.

Tydelig forklaring

En forutsetning for at bistanden vi gir skal være til hjelp, er at legen medvirker i prosessen. Det er legen selv som har kjennskap til sakens faktiske bakgrunn, og dermed best kan belyse den og få fram sin side. Dette innebærer at legen som hovedregel selv må utforme utkast til forklaring på det som etterspørres, som vi deretter jobber sammen med, før legen selv sender det inn.

Det er viktig at legens forklaring kommer tydelig frem. Herunder korrekt faktum og eventuelle svakheter i etterpåklokskapens lys, og hva man har lært og eventuelt iverksatt av tiltak for at tilsvarende ikke skal skje igjen. Erfaringsvis gir dette best og mest riktig inntrykk overfor tilsynsmyndighetene. Faren for gjentagelse og svikt er sentralt i tilsynsmyndighetenes vurdering. Det sentrale formålet er å «bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten og befolkningens tillit til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten».

En tilsynssak inneholder ofte komplekse medisinskfaglige problemstillinger, hvor vi bruker Legeforeningens fagmedisinske foreninger til både uformelle råd, og mer omfattende vurderinger av saken. Dette gjøres uten identifiserbare opplysninger.

Helse- og omsorgstilbud

Mange har god erfaring med å benytte seg av Legeforeningens helse- og omsorgstilbud når de står i en tilsynssak. Støttekollegaordningen har over 90 erfarne leger spredt i landet. Deres oppgave er å være en god samtalepartner, gi medmenneskelig støtte, råd og veiledning.

Ressurssenteret Villa Sana er et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. Et opphold på Villa Sana er også ment for dem som har vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved en korsvei i livet. Legeforeningen, Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) og Trasoppklinikken har et hjelpetilbud til leger med rusproblemer. Målet er å kartlegge legens ruslidelse og psykiske helse, for deretter å komme med forslag til videre behandling.

Endringer i regel- og rammeverk

Det pågår nå et omfattende arbeid med endringer i regel- og rammeverk for tilsynsmyndighetens arbeid. Dette har Legeforeningen etterlyst og jobbet aktivt med over tid og har også fulgt arbeidet og utviklingen tett. Det er viktig for oss å fremheve medlemmenes behov i denne prosessen. Vi opplever god og konstruktiv dialog med myndighetene, at vi blir godt involvert og hørt med våre innspill. Legeforeningen er særlig positive til intensjonen om å fokusere på virksomhet fremfor individ, og at tilsynsmyndighetenes virksomhet og reaksjonssystemet innrettes for å bedre kunne oppnå formålet om pasientsikkerhet og tillit til helse- og omsorgstjenesten.

Legeforeningen mener at de foreslåtte endringene, i kombinasjon med forespeilet endring i tilsynsmyndighetens praksis, vil bidra til et mer effektivt og formålstjenlig tilsyn.