Revidert rammeavtale

For første gang på ti år har rammeavtalen for fastlegeordningen blitt revidert. KS og Legeforeningen er nå enige om en ny avtale som trer i kraft 1. april 2024.

Det har lenge vært behov for en oppdatering og modernisering av rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene (ASA 4310). Partene har blitt enige om en avtale som i større grad gjenspeiler dagens situasjon, blant annet er kommunens ansvar for å legge til rette for utdanningen av spesialister nå inntatt i avtalen.

Det er viktig for Legeforeningen at retten til overdragelse av praksis består, da den utgjør selve grunnlaget for næringsdriftsmodellen. Det er gjort noen justeringer i reglene om overdragelser, for å lage mer oversiktlige rammer for selve overdragelsesprosessen. Vi er også blitt enig med KS om en ny bestemmelse om hjemfall av fastlegeavtale til kommunen ved rekrutteringsutfordringer, dersom visse vilkår er oppfylt. Hvis vi ikke hadde klart å komme til enighet om en løsning for disse situasjonene, er det svært sannsynlig at sentrale myndigheter ville kommet med en regulering. Gjennom den reviderte avtalen har vi vist at partene i fellesskap kan finne løsninger på krevende problemstillinger.

Nærmere om hjemfallsbestemmelsen

Det har i flere år vært en utfordrende situasjon i de tilfeller ingen leger ønsker å overta en næringsdrivende fastlegepraksis. Kommunen har i slike situasjoner ingen plikt til å kompensere fratredende lege, kommunens plikt er begrenset til å lyse ut fastlegeavtalen og skaffe vikar. Vi har i flere slike saker erfart at dette har ført til "vikarstafett" og at fratredende lege forblir "innelåst" i praksisen. For å løse disse situasjonene, og bidra til mer stabile forhold for gjenværende leger og pasientene, er det avtalt at fastlegeavtalen skal hjemfalle til kommunen. Forutsetningen er at det ikke er kommet søkere som vil overta fastlegeavtalen på vanlige vilkår, at det er gått minst 12 måneder fra oppsigelsestidspunktet og at kommunen har gjennomført minst tre korrekte utlysninger. Hjemfallsbestemmelsen vil gjelde for fastlegeavtaler som sies opp etter 1. april 2024.

Kommunen plikter etter den nye bestemmelsen å sette inn vikar og dekke utgiftene i praksisen i inntil seks måneder etter at oppsigelsesperioden er utløpt. Om det i løpet av denne perioden ikke er leger som vil overta praksisen vil fastlegeavtalen da hjemfalle til kommunen vederlagsfritt. Fratredende leges eierskap til praksisen består, og uttreden fra praksisen må reguleres i legekontorets internavtale. Internavtalene bør innrettes slik at de sikrer at fratredende lege får sin rettmessige del. Kommunen eller ny lege må betale seg inn om ny lege skal jobbe ved det eksisterende legekontoret (med mindre det eies og drives av kommunen allerede). Det må også inngås en avtale om fordeling av driftsutgifter. Det følger videre av den nye bestemmelsen om hjemfall at den ledige fastlegeavtalen som hovedregel fortsatt skal lokaliseres til den eksisterende gruppepraksisen. 

Partene bør så tidlig som mulig ha diskutert de ulike mulighetene og i god tid før en eventuell hjemfallsrett inntrer. For kommunene vil det nok oftest være mest hensiktsmessig om ny lege kan drifte fra eksisterende gruppepraksis og det vil også sikre at driften i praksisen kan videreføres. Om kommunene flytter avtalen til f.eks. et kommunalt kontor med fastlønn, vil dette som regel innebære høyere kostnader for kommunen enn om den kan sikre videre næringsdrift med eller uten lokale ekstra tiltak.

Du kan lese mer om den reviderte avtalen og de viktigste endringene her: Revidert rammeavtale for næringsdrivende fastleger (legeforeningen.no)