Særavtalen (SFS 2305) - om Rikslønnsnemndas kjennelse

Rikslønnsnemnda behandlet tvisten mellom KS og Legeforeningen om særavtalen, SFS 2305, den 9. juni. Nemnda besluttet å videreføre særavtalen med justering av de økonomiske satsene. Ny versjon av særavtalen er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Legeforeningen mener det er nødvendig å redusere arbeidsbelastningen på legevakt. I foregående forhandlinger ønsket Legeforeningen derfor ikke å videreføre dagens unntak i særavtalen om at arbeid på legevakt ikke omfattes av arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler. Under behandlingen av tvisten i Rikslønnsnemnda argumenterte Legeforeningen for at nemnda ikke har anledning til å videreføre unntaket fra arbeidsmiljøloven uten vårt samtykke. Selv om Rikslønnsnemnda i sin kjennelse viste forståelse for at arbeidsbelastningen for mange leger som deltar i legevakt er krevende, la de avgjørende vekt på at dagens unntak er nødvendig for å organisere en legevakt for befolkningen. Legeforeningen fortolker at hensynet til kommunens budsjetter ble prioritert høyere enn legenes behov for vern.

Legeforeningen er svært kritisk til at Rikslønnsnemnda med sin kjennelse viderefører unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser som vi selv har vurdert at ikke er forsvarlige. Dette vil få betydning ikke bare for Legeforeningen, men for alle fagforeningers mulighet og vilje til å tariffavtale unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsvern. En slik konsekvens er et tap for norsk arbeidsliv, der partene tradisjonelt har funnet frem til avtalebaserte, fleksible og godt tilpassede løsninger. Se mer om Legeforeningens synspunkter i Dagens Næringsliv 23.06.21.

I tillegg til kravet om redusert arbeidstid på legevakt, krevde Legeforeningen at den samfunnsmessige beredskapen må styrkes. Dette omfatter også løsninger for mer- og overtidsarbeid for leger som deltar i samfunnsmessig beredskap. Heller ikke dette kravet ble altså tatt til følge av Rikslønnsnemnda.

Vi jobber videre med å få på plass bedre ordninger for legene og for å sikre en forsvarlig arbeidstidshverdag. Både rettslige og politiske spor er aktuelle. Blant handlingsalternativene er prøving av saken for Arbeidsretten. En avgjørelse fra Arbeidsretten vil imidlertid ikke komme før særavtalen ev må sies opp til reforhandling, da varigheten av gjeldende avtale er satt til 31.12.21. Vi vil holde medlemmene løpende orientert om det videre arbeidet med særavtalen.

Mer informasjon om Rikslønnsnemndas kjennelse finnes på våre hjemmesider her.