Artikler fra nyhetsbrev

Informasjon til medlemmer i statlig sektor om lokale forhandlinger

25. juli 2022
Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i staten høsten 2022. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlingene er 31. oktober 2022, og de fleste virksomhetene starter prosessen med lokale forhandlinger rett før eller rett etter sommerferien.

Lokale forhandlinger 2022

15. juli 2022
For Legeforeningens medlemmer gjennomføres lønnsforhandlingene lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune og kommunale virksomhet. Som Legeforeningens tillitsvalgt er du en del av de årlige lønnsforhandlingene i din kommune. De sentrale forhandlingene i mellomoppgjøret i år kom i havn på morgenen 24. mai etter mekling. De lokale lønnsforhandlingene i kap. 5 og kap. 3 står for døren.

Årets hovedoppgjør i havn

04. juli 2022
Torsdag 23. juni ble årets hovedoppgjør i sykehusene avsluttet mellom Spekter og Akademikerne. Godt arbeid fra tillitsvalgte lokalt, gjorde at Legeforeningen ikke hadde med seg noen lokale brudd i de avsluttende sentrale forhandlingene.

Enighet i Normaltarifforhandlingene

30. juni 2022
28. juni ble det oppnådd enighet i forhandlingene om normaltariffen. Den økonomiske rammen på 3,4 pst. er blitt fordelt på takster, fond, fastlegenes per capita og avtalespesialistenes driftstilskudd. I tillegg er det tilført midler til arbeidet med forenkling av takstsystemet.

Viktige lovendringer – tilsyn med helse og omsorgstjenestene

30. juni 2022
Fra 1. juli 2022 trer viktige endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven i kraft. Formålet er å bidra til et mer effektivt og formålstjenlig tilsyn. Blant endringene er at Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) får større mulighet til å prioritere hvilke saker de følger opp og hvordan. Samtidig presiseres helse- og omsorgstjenestens plikt til å besvare henvendelser fra pasienter, brukere og pårørende om kvalitet og pasientsikkerhet. Reaksjonen advarsel byttes ut med reaksjonen "faglig pålegg", og det vil bli mulighet for begrenset suspensjon av autorisasjon.

Viderefører korona-unntak for pensjonister

24. juni 2022
Ordningen med at pensjonerte leger kan utføre arbeid knyttet til korona-pandemien uten å risikere avkortningen i pensjonen, blir videreført fram til 1. september 2022.

Viktige lovendringer i tilsynssaker

24. juni 2022
Fra 1. juli 2022 trer viktige endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven i kraft. Formålet er å bidra til et mer effektivt og formålstjenlig tilsyn.

Enklere og mer forutsigbar lønnsstige for LIS

24. juni 2022
Legeforeningen og Spekter er blitt enige en ny og mer forutsigbar lønnsstige for leger i spesialisering. Løsningen innebærer blant annet at ansettelsestid for tidligere spesialisering teller med i inntil 21 måneder etter gjennomført LIS1.

Hovedoppgjøret i helseforetakene er ferdig

24. juni 2022
Akademikerne helse og Spekter ble torsdag 23. juni enige om årets hovedoppgjør. Det innebærer at de avtalte lønnstilleggene nå kan utbetales.

Side 1 av 25