Spekter

Avtale om midlertidig arbeidstidsordning for sykehusleger

Søndag 22. mars ble Legeforeningen og Arbeidsgiverforeningen Spekter enige om en avtale som kan benyttes for å regulere sykehuslegers arbeidstid under koronapandemien. Avtalen innebærer blant annet ned til 3 dagers varslingsfrist for endring av arbeidsplan, og gir unntak fra en del bestemmelser i overenskomsten. Den regulerer også avlønning.
3. april 2020

Partene i arbeidslivet har blitt sterkt oppfordret av regjeringen og Stortinget til å finne løsninger som gjør det mulig å planlegge for den situasjonen som kommer.

Det var et ønske fra de tillitsvalgte om en sentral avtale, slik at ansvaret for å finne løsninger ikke ble lagt på de tillitsvalgte lokalt. Legeforeningen har hatt tett dialog med tillitsvalgte i sykehus i prosessen frem mot avtale. Det er inngått identisk avtale med Spekter og med Virke.

Den inngåtte avtalen er tidsbegrenset og forutsetter tett samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Det er også rom får å avtale lokale tilpasninger til avtalen.

I hvilke tilfeller kan avtalen brukes?
Ordningen omfatter leger som får endrede arbeidsplaner som en direkte konsekvens av COVID -19 og skal kun benyttes dersom det er strengt nødvendig av hensyn til enhetens drift i denne ekstraordinære situasjonen. I alle andre situasjoner gjelder overenskomstens ordinære regler.

Hovedelementene i avtalen

  • Arbeidsgiver gis mulighet til å endre arbeidsplaner med 3 dagers varsel – men skal tilstrebe lengre varslingsfrist hvis mulig
  • Arbeidsplanen settes opp for 4 uker av gangen, med mindre partene blir enige om annet lokalt 
  • Planen settes opp for hele vaktsjiktet. Syvtrinnsprosessen og prinsippet om rullerende plan settes til side, men det forutsettes tett involvering av tillitsvalgte i planleggingsprosessen 
  • Det inngås ny UTA avtale med den enkelte lege – UTA i ordinær plan avtalt med den enkelte lege “fryses”
  • Det gis økte satser for omlegging fra dagtidsarbeid til vaktarbeid (0,08 %), og for UTA ut over 4 timer (0,13 %). For vaktarbeid ligger vanlig timelønn allerede i basislønnen
  • 20 timers-regelen og lokale regler om fordypningstid fravikes. Partene lokalt drøfter hvordan man praktisk skal avvikle fordypningtid og eventuelt forskningstid som har blitt gjort om til klinisk arbeid på et senere tidspunkt
  • Avtalen regulerer hvordan ordningen skal evalueres
  • Lønn utbetales ut fra ordinær plan, med UTA og vaktlønn. Ekstra lønn som følge av avtalen skal som hovedregel beregnes og utbetales månedlig 
  • Ingen leger skal gå ned i lønn som følge av omlegging av arbeidstiden 
  • Ved skifte av arbeidssted, skal økt reisetid regnes som arbeidstid dersom økt reisetid er på mer enn 30 minutter  

Legeforeningen sentralt er i tett dialog med de tillitsvalgte om bruken og praktiseringen av denne avtalen.

Les mer om avtalen på Legeforeningens hjemmeside