Spekter

Krav om utvidet forsikringsdekning

Tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av Covid-19. På denne bakgrunn har en samlet arbeidstakerside (LO Stat, UNIO, Akademikerne helse, YS og SAN) fremmet krav om utvidelse av forsikringsdekning for ansatte som eksponeres for koronaviruset.
3. april 2020

Hovedelementet i kravet er at forsikringsdekningen utvides til 65G ved 100 % ervervsmessig uførhet og 65G til etterlatte ved død.

Legeforeningen har i tillegg skrevet brev til Arbeids- og Sosialdepartementet hvor vi støtter Sykepleierforbundets anmodning om at korona settes inn i listen over yrkessykdommer i forskrift om yrkessykdommer. I tillegg forutsetter Legeforeningen og Sykepleierforbundet at det lempes på beviskravet om at arbeidstaker skal dokumentere at sykdommen har oppstått på arbeidsstedet, i arbeidstiden under utføringen av arbeid. Dette fordi det vil være bortimot umulig å dokumentere at eventuell smitte har skjedd på jobben og ikke andre steder, f eksempel på bussen eller butikken. Det er derfor foreslått at dokumentasjonskravet endres.

Du kan lese mer om kravet om utvidet forsikringsdekning på våre nettsider