2020

Koronaviruset: Krever flere tiltak for å ivareta arbeidstakere under pandemien

Kravene som fremmes handler om utvidet forsikringsdekning og godkjenning av covid-19-relatert sykdom som yrkesskade.
Krever utvidet forsikring for sine medlemmer
SIKKERHET: Legeforeningen og flere andre arbeidstakerforeninger krever flere tiltak for å ivareta sine medlemmer. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Krever utvidelse av forsikringsdekning

En samlet arbeidstakerside krever utvidelse av forsikringsdekningen for ansatte som eksponeres for koronaviruset.

Bak kravet står LO Stat, UNIO, Akademikerne helse, YS og SAN. I brevet som er sendt arbeidsgiverforeningen Spekter slår forbundene fast følgende:

«Tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av Covid-19. Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr. Det er indikert fra fagpersoner at høy og hyppig eksponering i stress over litt tid, gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp og død.»

Medlemmer må sikres yrkesskadedekning

Legeforeningen sendte denne uken brev til Arbeids- og sosialdepartementet om yrkesrelatert sykdom/død i forbindelse med covid-19.

I brevet ber foreningen om en utvidelse av yrkessykdomsforskriften og om at det i denne forbindelse lempes på beviskravet:

«Det påhviler staten er særskilt ansvar for å legge til rette for at helsepersonell kan utføre sitt arbeid uten frykt for eget liv og helseskade. Legeforeningen ber på denne bakgrunn departementet gjøreendringer i dagens regelverk slik at helsepersonell som yter en ekstraordinær innsats for samfunnet under pandemien, sikres rettmessig yrkesskadedekning ved smitte med komplikasjoner eller død.»

Begge brevene er gjort tilgjengelig for nedlasting.

Legeforeningen følger situasjonen tett og er i løpende dialog med tillitsvalgte, arbeidsgivere, nasjonale helsemyndigheter og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.