Lege fikk medhold i tingretten til å nekte utlevering av pasientjournal til rettsoppnevnt sakkyndig vitne

Det hender at leger blir kontaktet av rettsoppnevnt sakkyndig vitne i forbindelse med rettsprosesser som involverer legens pasienter. I den forbindelse oppstår ofte spørsmål om legen -mot pasientens vilje - kan utlevere pasientjournalene til det rettsoppnevnte sakkyndige vitnet.

Legeforeningen bistod nylig et medlem som hadde fått en begjæring fra et rettsoppnevnt sakkyndig vitne om utlevering av journalene til en av legens pasienter. Den aktuelle saken var en straffesak hvor pasienten (den siktede) ikke samtykket i utlevering av pasientjournalene. Spørsmålet ble da om legen hadde plikt til å utlevere etter straffeprosessloven § 168 a. Bestemmelsen hjemler utlevering av "nødvendige opplysninger" om siktedes/pasientens helse til sakkyndige som foretar en rettspsykiatrisk undersøkelse, selv om siktede/pasienten ikke samtykker.

Legeforeningens jurister støttet legens vurdering om å ikke utlevere journalen, og bistod i et rettsmøte i tingretten hvor domstolen skulle vurdere spørsmålet om utlevering. Legen fikk i tingretten støtte for at hen i den konkrete saken ikke hadde plikt til å levere ut journalene. Les gjerne mer om saken på våre nettsider: Tingretten: Lege fikk medhold i å ikke utlevere pasientjournal til rettsoppnevnte sakkyndige (legeforeningen.no)