Spekter

Legen som vitne og sakkyndig

Leger har en medisinsk kompetanse som er etterspurt i domstolene, og håndterer saker i arbeidet sitt som gjør dem aktuelle som vitner i ulike saker. Legene kan bli bedt om å stille som vitne, sakkyndig vitne eller rettsoppnevnt sakkyndig. Hva gjør du da?
Avdeling for jus og arbeidsliv
17. desember 2020

Hvilke rettigheter og plikter legene i så fall har, avhenger av rollen de er ment å ha i saken, for eksempel om de har møteplikt, vitneplikt, taushetsplikt og hvilke regler som gjelder for honorering. Det første legen bør gjøre er derfor å klargjøre hvilen rolle de skal ha i saken.  

På legeforeningen.no finner du en sjekkliste med oversikt over hva som bør avklares med oppdragsgiver når du får en forespørsel om å stille som vitne eller sakkyndig. På siden gis det også en beskrivelse av de ulike rollene og informasjon som er nyttig å lese igjennom som forberedelse før saken.