Skal arbeidstaker betale tilbake feilutbetalt lønn?

Noen ganger får arbeidstaker for mye utbetalt i lønn. Kan arbeidsgiver trekke dette fra neste lønning?

I forbindelse med feilutbetaling av lønn og feriepenger, oppstår særlig to spørsmål. 

Det ene er om arbeidsgiver har lov til å trekke arbeidstaker i lønn for å få tilbake det som er for mye utbetalt. 

Det andre er om arbeidstaker plikter å betale tilbake hele eller deler av det som er for mye utbetalt. 

Svaret på det første er at arbeidsgiver ikke har lov til å trekke i lønn med mindre det er inngått avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om lønnstrekk. Denne avtalen må være inngått etter at feilutbetalingen har funnet sted. Det er altså ikke tilstrekkelig for lønnstrekk at det i arbeidsavtalen står at arbeidsgiver kan trekke i lønn ved feilutbetaling. 

Svaret på det andre - om det foreligger plikt til å betale tilbake - beror på en sammensatt vurdering. Vurderingstemaene er blant annet hvem som er skyld i feilutbetalingen, om arbeidstaker har innrettet seg etter utbetalingen (altså om pengene allerede er brukt til livsopphold), beløpets størrelse, tiden som har gått, om arbeidstaker var i aktsom god tro da utbetalingen kom (altså om arbeidstaker skjønte eller burde ha skjønt at utbetalingen var feil) og partenes profesjonalitet.  

Det er skrevet mer om dette i Overlegen nr 3 i 2020, og artikkelen kan leses her: For mye utbetalt lønn- hva nå (legeforeningen.no) 

Til orientering ble det 22. mars i år avsagt en dom i Frostating lagmannsrett hvor saken gjaldt rettmessigheten av lønnstrekk arbeidsgiver hadde foretatt hos arbeidstaker som hadde fått utbetalt for mye diettgodtgjørelse. Retten vurderte også om arbeidsgiver hadde rett til å kreve det feilutbetalte beløpet tilbake fra arbeidstaker.  

Dommen kan leses her:  Frostating lagmannsrett - Dom: LF-2020-73757 - Lovdata