Enige om åpenhet om overføringer fra legemiddelindustrien

Nå blir alle opplysninger om økonomiske overføringer fra industrien til enkeltleger offentlig. Endringen gjelder alle leger, og ikke bare de legene som har samtykket til publisering.

Fra 2015 har informasjon om finansielle overføringer fra legemiddelindustrien som utgangspunkt vært offentlig. Men den enkelte lege har hatt mulighet til å bestemme om allmennheten skal få vite om vedkommende mottar penger fra legemiddelindustrien, og hvor mye. Denne ordningen har vært basert på samtykke fra enkeltleger.

Dette blir nå endret. Fra og med 4. juni 2020 ble samarbeidsavtalen mellom Legeforeningen og Legemiddelindustrien (LMI) endret. Opplysninger om økonomiske overføringer fra industrien til leger blir offentlig. Alle leger omfattes av dette, uavhengig av om de har gitt samtykke til offentliggjøring.

Sikrer tilliten til leger
Det store flertallet av leger har samtykket til at opplysninger om økonomiske overføringer fra industrien blir offentliggjort. Samtidig har omlag 25 prosent valgt ikke å samtykke til dette.

Disse legene kan ha hatt gode grunner til dette, men manglende offentliggjøring har gjort at legemiddelindustrien årlig har betalt omkring 8 millioner kroner til leger, uten at dette er kjent for allmennheten. Dette kan anses problematisk med tanke på folks tillit til at leger foretar faglig korrekte valg, og ikke har skjulte bindinger.

Derfor har Legeforeningen og LMI over lengre tid arbeidet for åpenhet om disse økonomiske overføringene.

Offentliggjøring er i tråd med personvernlovgivningen
Endringen vil skje gjennom et tillegg til samarbeidsavtalen mellom Legeforeningen og LMI fra 2004. 

Offentliggjøring av opplysningene om økonomiske overføringer vil nå bli begrunnet i allmennhetens interesser og hjemlet i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav f

Allmennheten har en legitim interesse i å få vite om legenes og legemiddelindustriens interesser, og eventuelle bindinger dem imellom. For den enkelte lege vil det ikke være snakk om opplysninger av veldig sensitiv art.

Legeforeningen og LMI har foretatt en juridisk vurdering av dette spørsmålet som har blitt forelagt Datatilsynet.

Legenes personvern vil bli ivaretatt
Offentliggjøring vil skje på nettsidene til det enkelte legemiddelfirmaet. For å minimere personvernulempene for den enkelte lege vil det ikke bli benyttet HPR- eller personnummer ved oppføringene.

Kontrakter mellom industrien og legen vil fra nå av inneholde en klausul hvor legen får informasjon om at verdioverføringen blir offentliggjort året etter. Klausulen er en forutsetning for avtaleinngåelse. For helsepersonell er det frivillig å inngå en avtale med legemiddelfirmaet som innebærer en økonomisk overføring.

I samsvar med  EUs personvernforordning vil det være en snever unntaksadgang som gir legen mulighet til å reservere seg mot offentliggjøring. For å bli innvilget en slik reservasjonsrett, må det foreligge grunner knyttet til legens særskilte situasjon, for eksempel at man lever med skjult identitet eller at det foreligger andre vesentlige hensyn i den konkrete saken.