Legekår under lupenI disse dager gjennomfører Forskningsinstituttet den tiende spørrerunden blant Referansepanelets 1 545 deltakere. Brorparten av panelets medlemmer har fulgt oss trofast gjennom datainnsamlinger de siste 16 årene.

Referansepanelet er en representativ gruppe yrkesaktive leger som deltar i undersøkelser av yrkesvalg, egenopplevd helse og velvære, holdninger til helsepolitikk, profesjonsetiske vurderinger etc. Det at vi gjennomfører våre undersøkelser over tid med slike gjentatte spørsmål om hvordan legene har det, gjør våre data unike – også i internasjonal målestokk.

Samarbeid

Vi er svært takknemlige for vårt trofaste panel som sørger for en stabil og høy svarprosent (ofte over 80 %). Datainnsamlingen blant de deltakende legene foregår annethvert år og består av et spørreskjema som dels inneholder faste spørsmål som har med endring i livssituasjonen eller karriere å gjøre, men også tematiske deler som Forskningsinstituttet ofte gjennomfører i samarbeid med eksterne oppdragsgivere.

For å forhindre at referansepanelet aldersmessig blir skjevt sammensatt, er det to ganger siden 1994 blitt supplert med yngre kolleger, i 2000 og 2008.

Ny spørrerunde

Tiden har nå kommet for nok en spørreskjemautsending. Denne gang samarbeider vi med avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen og med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste i Oslo.

I 2010 er det seks temaer som de 1 545 paneldeltakerne skal ta stilling til:

• Arbeidsforhold og arbeidstid

• Egen helse

• Faglig oppdatering og internettbruk

• Kulturbruk og fritidsaktiviteter

• Legenes sykmeldingspraksis

• Helseøkonomiske valg

Sikret anonymitet

Alle data behandles konfidensielt i våre undersøkelser. Det skjer ved at Statistisk Sentralbyrå står for den såkalte koblingsnøkkelen – dvs. koblingen mellom navnelister og respondentenes løpenummer – og dermed også utsendingen av skjemaer (og eventuelt purringer), mens vi lagrer de avidentifiserte dataene hos oss.

Vi publiserer våre studier i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift, nasjonalt og internasjonalt. Enkeltpersoner vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjoner. Les mer om Referansepanelet og legekårsforskningen basert på data fra panelet her.