LIS kommer sent i gang med veiledning

En ny rapport om spesialistutdanningen viser stadig forbedringspotensial for veiledning og supervisjon i sykehusene.

Det er LEFOs rådgiver Cecilie Normann Birkeli som står ansvarlig for evalueringen som nylig ble publisert på Legeforeningen.no: Nasjonal evaluering av spesialistutdanningen for leger 2016. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse som ble gjennomført sommeren 2016. 2 079 leger svarte og samtlige helseforetak og sykehusspesialiteter er representert i utvalget. Undersøkelsen sammenlignes med tall fra en tilsvarende datainnsamling i 2012.

73 prosent av respondentene oppgir at de opplever veiledningen som nyttig for utdanningen. Leger i spesialisering (LIS) er svært fornøyde med internundervisningen, de opplever at den er relevant og nært lagt opp til behov som oppstår i arbeidet.

Samtidig viser undersøkelsen betydelig forbedringspotensial både innen veiledning og supervisjon. Under halvparten av legene oppgir å ha kommet i gang med veiledning i løpet av én måned etter oppstart av spesialiseringsløpet. Det har også vært en tilbakegang i målene på supervisjon. Disse resultatene viser et betydelig forbedringspotensial både på veiledning og supervisjon.

Spesialisering – en salderingspost?
Evalueringen viser at en større andel av legene får satt av tid til veiledningssamtaler i tjenesteplanen sin i 2016, sammenlignet med i 2012. Men legene rapporterer at de ofte opplever tid avsatt til undervisning, fordypning og forskning som salderingspost for andre nødvendige oppgaver. 41,2 prosent opplever ikke at det er tilrettelagt for at leger i spesialisering skal kunne drive med forskning, og 47,3 prosent opplever at det ikke er lett å komme i gang med forskningsprosjekter på sin arbeidsplass.

Lav andel fast ansatte
Fra 1. juli 2015 skal leger i spesialisering være fast ansatte. Etter hvert som leger fullfører utdanningsløpet skal stillingene deres bli omgjort til faste stillinger. Likevel er det fortsatt en lav andel av legene som har fast stilling. 42,5 prosent av alle respondentene, mot 24,5 prosent av dem som var kommet inntil 1 ½ år ut i utdanningsløpet, var fast ansatte.

Les mer: