2020

Foreslår kontantstøtte for dekning av faste kostnader

Støtten vil være aktuell for mange av Legeforeningens næringsdrivende medlemmer, hvis bedriften opplever omsetningstap på minst 30 prosent.
Støtteordning for bedrifter
Regjeringen foreslår støtteordning for bedrifter som opplever omsetningstap. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Regjeringen har foreslått at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent i mars) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og om foretaket er pålagt å stenge av staten.

Finansminister Jan Tore Sanner har presisert at dette er et forslag, som først må godkjennes av Stortinget og ESA (EFTAS overvåkingsorgan). Forslaget om kontantstøtte legges fram for Stortinget fredag 3. april. Både den tekniske løsningen og tilhørende forskrifter må på plass før selskap kan søke. Målet er at dette skal være ferdigstilt 17. april. Merk at forslaget vil kunne endres under behandlingen i Stortinget.

Les informasjon fra Regjeringen om ordningen her.

Legeforeningen vil fortløpende legge ut oppdatert informasjon, blant annet når selve søknadsportalen er på plass. Besøk Legeforeningens korona-side med ofte stilte spørsmål for å lese mer.

Ordningen baseres på foretakenes egenrapporterte tall i portalen for omsetning i mars måned og omsetning i mars måned 2019, eller et gjennomsnitt for januar og februar 2020 dersom foretaket ikke var i virksomhet i mars 2019, eller av ulike årsaker hadde unaturlig lav omsetning våren 2019.

Bedriftene skal også selv rapportere om uunngåelige faste kostnader som kan føres på bestemte poster i næringsoppgaven (6300, 6340, 6395, 6400, 6700, 6995, 7040, 7490, 7500 og netto renteutgifter). Foretaket må ha et omsetningsfall på 30 pst. eller mer (20 pst. eller mer for mars) fra samme måned i fjor for å komme inn under ordningen.

Kompensasjonen beregnes etter følgende formel per bedrift:

Kompensasjonen=Omsetningsfall i pst. x (uungåelige faste kostnader – egenandel) x just. faktor

Egenandelen er foreslått satt til 10 000 kroner og justeringsfaktoren for selskaper som ikke er beordret stengt er foreslått satt til 80 pst. Beregnet kompensasjon under kr 5 000 per måned per juridisk person blir ikke utbetalt.

Eksempel:

Har man et omsetningsfall på 50 pst. og uungåelige faste kostnader på 50 000 kroner per måned blir regnestykket slik:

0,5 X (60 000 – 10 000) x 0,8 = 20 000 kroner i kompensasjon for en måned.

I forslaget ligger at bedriftene selv legger inn omsetningstall og faste kostnader i en portal. Disse vil automatisk bli kryssjekket mot ulike registre og hvis søknaden passerer kontrollen blir kontantstøtten automatisk utbetalt. Finner man avvik blir søknaden behandlet manuelt.

Det er lagt opp til at Skatteetaten foretar etterkontroll der man vil ha behov for bekreftelse fra revisor.

Igjen, vi understreker at det vil kunne komme endringer i ordningen ved behandling i Stortinget.