2020

Ga innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

– Det er behov for målrettede investeringer som gir bedre ressursutnyttelse av helsepersonell, sa president Marit Hermansen under tirsdagens høring i Helse- omsorgskomiteen.
Nils Kristian Klev + Marit Hermansen + Anne Karin Rime
MÅ INVESTERE: - For å møte framtidas utfordringer, må vi investere nå, sier Marit Hermansen. Her sammen med Anne-Karin Rime og Nils Kristian Klev under dagens høring. Foto: Tor Martin Nilsen

Tirsdag 19. januar var det høring i helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. I tillegg til Hermansen deltok Anne-Karin Rime, visepresident i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen, og Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen.

I sitt innspill til komiteen løftet Legeforeningen frem tre hovedpunkter: kompetanse og finansiering, digitalisering og teknologi og samhandling med kommunene gjennom helsefellesskapene.

– Jeg vil berømme at denne planen i stor grad handler om hele helsetjenesten. Vi har én offentlig helsetjeneste, og pasientene skal ivaretas med høy kvalitet gjennom pasientforløpene. For å møte framtidas utfordringer må vi investere nå. Vi trenger gode IT-systemer, tjenlige sykehusbygg og rett kompetanse på rett plass. Pasienten må for eksempel møte spesialister i spesialisthelsetjenesten, også når de er psykisk syke, sa Hermansen. 

Etterlyser pasientens legemiddelliste

Legeforeningen er fornøyd med at den nye nasjonal helse- og sykehusplanen satser på innføring av pasientens legemiddelliste, men savner bevilgninger til dette arbeidet.

– Én felles legemiddelliste for hver enkelt pasient er et viktig tiltak for å unngå feilbehandling. Vi må ha én kilde å forholde oss til. Listen vil alltid være oppdatert, og hele helsetjenesten kan forholde seg til den. Pasienter og helsepersonell vil få en enklere hverdag, med store tidsbesparelser, sa Rime før hun la til:

– Vi er derfor skuffet og overrasket over at Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse ikke har bevilget midler i 2020 for dette viktige prosjektet. Prosjektet blir nå forsinket på grunn av pengemangel. Vi forstår ikke hvorfor dette prosjektet ikke prioriteres når hele helsetjenesten etterspør dette. Ifølge Statens legemiddelverk forårsaker feil legemiddelbehandling årlig rundt 1 000 dødsfall. Vi må ha legemiddelliste nå.

Les mer: Legeforeningen om ny nasjonal helse- og sykehusplan

Fastlegenes viktige rolle

Klev trakk frem at regjeringens avtale med KS om de nye helsefellesskapene er ambisiøs og viktig.

– Vi har tatt til orde for en reell nasjonal samhandlingsarena og for en bedre styrkebalanse mellom sykehus og kommuner. Vi har forventninger til regjeringens tiltak og at helsefellesskapene ikke skaper unødvendig byråkrati. Fastlegene må få en tydelig rolle når det nå skal legges til rette for bedre samarbeid mellom sykehus og kommuner. Dette handler om å ivareta pasientene, spesielt de mest sårbare og kronikerne, gjennom hele pasientforløpet. Bedre samarbeid om de sykeste, for eksempel pasienter med langvarig schizofreni, krever at fastleger lett får tilgang på relevant spesialistkompetanse. Slik er det ikke alltid i dag. Her har vi ikke råd til å feile, sa Klev.