2021

Enighet om Normaltariffen

– Vi har landet et godt inntektsoppgjør, til tross for krevende forhandlinger og at oppgjøret i seg selv ikke endrer situasjonen i fastlegeordningen, sier president Marit Hermansen.
Marit Hermansen

Endringene i Normaltariffen finner du her.

Mandag 28. juni ble partene enige om årets normaltariff. Normaltariffen regulerer økonomien og rammevilkårene innenfor fastlege- og avtalespesialistordningen. Forhandlingene foregår mellom Legeforeningen på den ene siden og Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene og Kommunesektorens organisasjon (KS) på den andre.

– Pandemien og den prekære situasjonen i fastlegeordningen har vært viktig under årets forhandlinger. Som forventet løser ikke årets oppgjør rekrutteringskrisen. Det ansvaret ligger fullt og helt på regjeringen, sier president Marit Hermansen. 

Må ha nytt forhandlingssystem

Legeforeningen mener dagens forhandlingssystem hindrer helt nødvendig utvikling av avtalespesialist- og fastlegeordningen. Viktige problemstillinger dyttes frem og tilbake mellom trepartssamarbeidet, regjeringens handlingsplan og tariffoppgjørene, uten at de blir løst.

– Vi har med andre ord ikke en reell arena som kan videreutvikle tjenestene med nødvendige økonomiske tiltak. Vi er helt avhengig av en slik arena dersom vi fortsatt skal ha tillit til forhandlingsordningene, sier Hermansen.

Selv om staten erkjenner utfordringene med forhandlingssystemet, avslo de Legeforeningens forslag om en partsammensattarbeidsgruppe for å utvikle en egnet forhandlingsarena. Legeforeningen mener årets oppgjør illustrerer problemet.

– Vi ønsker å bruke takstsystemet til å øke kvaliteten i allmennlegetjenesten. Våre krav er helt i tråd med dette. Det er kritisk at staten ikke har samme ambisjoner, hverken for forhandlingsarenaen eller for ordningen. Dette svekker tilliten mellom partene, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Legeforeningen har fått igjennom flere viktige gjennomslag, blant annet en permanent videreføring av at telefon omfattes av e-konsultasjonstakstene. For avtalespesialistene er det også flere endringer. 

– Vi har fått på plass nye, viktige takster for avtalespesialister i dette oppgjøret. Vi er også fornøyd med at landets somatiske avtalespesialister nå får en egen takst for e-konsultasjon og at psykiaternes takster for e-konsultasjoner er gjort permanente. Dette er noe vi har etterlyst lenge, så det er viktig for våre medlemmer at dette kommer på plass, sier Frøydis Olafsen, leder i Praktiserende spesialisters landsforening (PSL).

Rammen økes med 5,5 prosent

Både takstene, fastlegenes percapita-tilskudd, avtalespesialistenes driftstilskudd og avsetningene til fondene, øker med 5,5 prosent.

I tillegg avsettes det 20 millioner kroner ekstra til Sykehjelp- og pensjonsordning for leger (SOP) og 40 millioner kroner til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. Det tilføres også midler utenfor rammen til en egen takst for fastlegene i forbindelse med at de overtar arbeidet med rhesus-immunisering av gravide.

 • Honorartakster, basis- og driftstilskudd og avsetninger til fond reguleres med 5,5 prosent. per 1. juli. Det legges til grunn en inntektsvekst i 2021 tilsvarende 2,7 prosent. Opplegget innebærer et overheng til 2022 tilsvarende 2,7 prosent
   
 • Ut over den økonomiske rammen spesifisert i punkt 1, tilføres i 20 mill. kroner til Sykehjelps- og pensjonsordning for leger og 40 mill. kroner til Fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i avtaleåret 2021/22
   
 • Innenfor rammen spesifisert i punkt 1 avsettes det 4 mill. kroner til det såkalte premiereguleringsfondet. I denne forbindelse omdisponeres 2 mill. kroner fra refusjonstakstene
 • For fastlegene videreføres telefonkonsultasjoner og kveldstakster for e-konsultasjoner etter 1.7
   
 • Rhesus-immunisering av gravide skal fra 1. september flyttes fra sykehusene til fastleger og helsestasjoner. I denne anledning vil det opprettes egen prosedyretakst for fastlegene utenfor den økonomiske rammen som er angitt i punkt 1
   
 • Partene inngår egen protokoll knyttet til EPJ-utvikling. Det vises til "Protokoll: EPJ-løftet" datert 21. juni 2021