2021

Legeforeningens advokater stanset utlevering av pasientjournal

Legeforeningens jurister får ofte henvendelser med spørsmål om utlevering av pasientjournal. Leger har høy bevissthet om sin taushetsplikt, og er – ofte med rette – kritiske til å utlevere taushetsbelagt informasjon til andre.
skjermdump

12. mars i år ringte en fastlege til Legeforeningens telefonvakt.  Da sto to politimenn på legekontoret med en beslutning fra den lokale tingretten om pålegg om utlevering av journalen til en avdød pasient. Legen, som tidligere hadde avvist forespørselen fra politiet og vist til taushetsplikten, ønsket vår vurdering.

Etter å ha lest beslutningen fra tingretten, ba vi legen om å ikke utlevere, og informere politimennene på stedet om at beslutningen ville bli anket. Vi anket beslutningen samme dag til lagmannsretten og fikk fullt medhold i kjennelse av 29. mars 2021. Politiet kunne ikke få utlevert eller ta beslag i pasientjournalen.

Påtalemyndigheten anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesterett. Legeforeningen innga tilsvar, og Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke 3. mai i år.

Lagmannsrettens kjennelse ble da stående. Tingretten og politiet hadde misforstått jussen, men lagmannsretten forsto loven korrekt, hvilket Høyesterett bekreftet.

Lagmannsretten fremholdt at:

«Helsepersonelloven § 24 første ledd åpner følgelig for at helsepersonell kan gi taushetsbelagte opplysninger til politiet dersom vektige grunner taler for det. Det vil i så fall innebære en opplysningsrett, men ikke en opplysningsplikt med mindre andre bestemmelser pålegger en plikt til å gi opplysninger. En opplysningsplikt forutsetter særskilt hjemmel i lov. Opplysningsrett – eller taushetsrett – innebærer at helsepersonell selv kan avgjøre om de vil gi opplysninger eller ikke. Loven gir i slike tilfeller anvisning på to handlingsalternativer, rett til å tie og rett til å tale. Hvilket alternativ man velger vil bero på en faglig, skjønnsmessig vurdering. Det vises til Ot.prp. nr. 13 (1998-1999) om lov om helsepersonell, kapittel 11.4.2 om unntak fra taushetsplikten.»

Videre at:

«Lagmannsretten forstår helsepersonelloven § 24 første ledd slik at verken domstolene eller politiet kan overprøve det faglige skjønn legen har utøvd i henhold til bestemmelsen. Domstolene kan følgelig ikke pålegge utlevering av taushetsbelagte opplysninger om avdøde når behandlende lege har avslått å gi slike opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 24 første ledd. Denne forståelsen underbygges av Helsedirektoratets rundskriv Helsepersonelloven med kommentarer, kommentar til § 24 første ledd, rundskrivet sist faglig oppdatert 28. juni 2018. Av denne fremgår det at det er helsepersonellet som sitter med opplysningene som skal foreta vurderingen om utlevering.»

Legen ble bistått av advokatene Stine K. Tønsaker og Anders Schrøder Amundsen i Legeforeningen.

Har du spørsmål om taushetsplikt eller står i en situasjon hvor du er i tvil om du kan utlevere opplysninger? Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 23 10 90 00 eller e-post; legeforeningen@legeforeningen.no  Vi er her for deg!Juridisk vakttelefon er bemannet alle hverdager mellom 0900-1130 og 1200-1500.

Er du interessert i hele prosessen rundt saken? Les en mer detaljert utgave av denne saken her.

Hele kjennelsen fra Høyesterett: