Legelisten opp i Høyesterett

Denne uken skal Høyesterett behandle spørsmålet om Legelisten.no lovlig kan publisere kommentarer om helsepersonell. Legeforeningen anket saken inn for landets øverste domstol tidligere i år.
NK
PRINSIPIELL OG VIKTIG: – Vi ser frem til å få prøvd saken for landets øverste domstol, sier Nils Kristian Klev. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

Høyesterett skal ta stilling til saken tirsdag 23. og onsdag 24. november.

– Saken er av stor prinsipiell betydning for våre medlemmer. Vi mener legers personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet. Derfor anket vi saken til Høyesterett, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen og visepresident i Legeforeningen.

Etter at lagmannsretten i februar i år konkluderte med at nettstedet Legelisten.no er lovlig, anket Legeforeningen saken til Høyesterett i mars. I mai ble det klart at anken slapp igjennom Høyesteretts nåløye.

– Saken aktualiserer også behovet for en juridisk avklaring av EUs personvernforordning. Nå ser vi frem til å få prøvd saken for landets øverste domstol, utdyper Klev.

For Legeforeningen er det særlig fire forhold som er av betydning:

  • Vurderingene er urimelig krenkende for legene som blir omtalt. Omtalene på Legelisten knytter seg til legenes personlighet og personlige egenskaper. Legeforeningen mener omtalen kan medføre så store krenkelser av personvernet, at publiseringen på nettsiden er ulovlig.
  • Informasjonsverdien for pasientene er lav. For pasienter som skal velge seg en ny fastlege, har Legelisten lav informasjonsverdi. Vurderingene er anonyme. Ofte fremstår årsaken til misnøye at pasienten ikke har fått sykmelding eller resept, men legen har like fullt foretatt en faglig korrekt vurdering. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), landets største pasientorganisasjon, mener nettstedet ikke har tilstrekkelig kvalitetssikret informasjon – og at Legelisten derfor kan være villedende for pasienter.
  • Legelisten undergraver fastlegenes viktige rolle. Fastleger har en nøkkelrolle i velferdsstaten. De skal vurdere om en pasient har rett til sykmelding, medisiner på blå resept eller henvisning til spesialisthelsetjenesten. Legelisten legger til rette for at leger kan bli utsatt for hevnangrep fra misfornøyde pasienter. Kommunene sliter med å rekruttere fastleger. Det er paradoksalt at staten tillater Legelisten å undergrave fastlegeordningen, når staten egentlig har som mål å styrke den. 
  • Vi ønsker ikke et «vurderingssamfunn». Saken har stor betydning i et bredere samfunnsperspektiv. Dersom Høyesterett åpner for å vurdere leger på nett, kan i prinsippet andre yrkesgrupper bli rammet av det samme. Sykepleiere, barnevernsansatte, saksbehandlere i NAV og lærere kan stå for tur. Dette er ikke en ønsket samfunnsutvikling.

Cecilie Hallan, advokat i Legeforeningen, har ført saken i begge rettsinstanser sammen med advokatfullmektig Anders Sondrup. Hallan vil også føre saken for Høyesterett med bistand fra Sondrup. Det er satt av 1,5 dag til ankeforhandlingen i Høyesterett.