Stipend til HIMSS23

Lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for deg! Konferansen HIMSS23 er verdens største konferanse og utstilling av helseteknologi. Den finner sted i Chicago, 17. – 21. april 2023.
Logo til HIMSS23

Legeforeningens sekretariat kan, i samarbeid med Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, å stille til rådighet reisestipend for leger som ønsker å delta på denne konferansen. 

Konferansen HIMSS23 arrangeres av organisasjonen Healthcare Information and Management Systems Society. Denne konferansen samler hvert år mer enn 30.000 deltakere fra over 50 land og er et referanseforum for e-helse. 

Det utlyses stipend til inntil syv leger som ønsker å delta på konferansen. Legene som deltar forplikter seg til å delta på hovedkonferansen i fire dager. Stipendene tildeles kandidater som i søknaden kan dokumentere interesse for arbeid med e-helse og gjerne har en tillitsvalgt- eller lederfunksjon. Søkere som kan vise til gjennomførte, planlagte eller har ideer til aktuelle prosjekter vil bli prioritert. Søkerne må gjøre rede for hvordan erfaringene fra konferansen er tenkt formidlet og nyttiggjort. 

Hensikten med stipendene er å stimulere interessen for og å utvide kunnskapen om hvordan kliniske IKT-systemer kan bidra til økt kvalitet i pasientbehandlingen og samhandling blant norske leger.

De utvalgte deltakerne i gruppen forplikter seg til: 

  • Digitalt formøte om konferansen før avreise
  • I løpet av konferansen delta på daglige, oppsummeringer/idéutvekslinger som Legeforeningen organiserer hver ettermiddag, inkludert oppsummeringsmøte etter hjemkomst
  • På konferansen å søke etter ideer som kan bringes tilbake og følges opp i egne fagmiljøer og/eller i Legeforeningen. Dette kan f.eks. dreie seg om prosjekter som knytter tradisjonell forskning sammen med e-helseprosjekter, eller prosesser som medvirker til kontinuerlig forbedring
  • Å skrive en kort rapport som beskriver ovennevnte. Rapporten sendes til Legeforeningens sekretariat innen én måned etter avsluttet konferanse
  • Å presentere inntrykk fra konferansen på eget arbeidssted

Til leger deles ut inntil syv reisestipend á inntil kr 40.000,-. Stipender fordeles både til primær- og spesialisthelsetjenesten. Til leger i egen praksis dekkes i tillegg praksiskompensasjon i inntil tre dager á kr 8750 ved dokumentert fravær fra egen praksis. 

Stipendene skal bidra til å dekke reelle kostnader (konferanseavgift, hotellopphold, reisekostnader svarende til økonomiklasse) etter faktura innsendt via reiseregningsskjema. Fravær fra praksis må være dokumenterbart. Måltider må deltakerne dekke selv. Kostnader som overstiger stipendet må deltakerne få dekket av andre kilder, f.eks. arbeidsgiver, organisasjonsledd, fond eller ved egenfinansiering. 

Deltakelse på HIMSS23 lar seg ikke kombinere med godkjenning av kurs i legers spesialisering, videre- og etterutdanning. 

Ev. spørsmål kan rettes til eirik.arnesen@legeforeningen.no. Søknad sendes til eirik.arnesen@legeforeningen.no innen 2. januar 2023. Tilbakemelding vil bli gitt i uke 5.

Årets delegasjon fra Legeforeningen i Orlando: Marius Edvardsen, Anniken Riise Elnes, Ingvild Vatten Alsnes, Nicolas Øyane, Cathrine Kjekshus, Eirik Arnesen, Anne Ringnes, Peter Christersson. Ikke til stede: Petter Hurlen
Årets delegasjon fra Legeforeningen i Orlando: Marius Edvardsen, Anniken Riise Elnes, Ingvild Vatten Alsnes, Nicolas Øyane, Cathrine Kjekshus, Eirik Arnesen, Anne Ringnes, Peter Christersson. Ikke til stede: Petter Hurlen.