Sluttrapport fra arbeidsgruppe på legevakt

En velfungerende legevakttjeneste er viktig for innbyggernes trygghet og en forutsetning for en bærekraftig allmennlegetjeneste. Legevaktordningen er imidlertid under sterkt press. En partssammensatt arbeidsgruppe bestående av Legeforeningen, KS og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en rapport med anbefalinger om hvordan legevakttjenesten kan styrkes.
Fra Ortopedisk poliklinikk på AHUS - Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
- Høy vaktbelastning for mange leger i legevaktordningen vurderes av arbeidsgruppen som en av de viktigste utfordringene for legevakttjenesten. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Nå er sluttrapporten klar. Arbeidsgruppen understreker at å sikre flere fastleger i fastlegeordningen er i stor grad en forutsetning for å kunne utvikle legevaktstjenesten:

«Høy vaktbelastning for mange leger i legevaktordningen vurderes av arbeidsgruppen som en av de viktigste utfordringene for legevakttjenesten. Denne utfordringen henger tett sammen med rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og fastlegenes totale arbeidsbelastning. Flere fastleger vil være et premiss for å få gjennomført mange av tiltakene på legevaktfeltet som presenteres i denne rapporten. Tiltak som bidrar til å øke rekrutteringen og grunnbemanningen til fastlegeordningen vil derfor være sentrale.»

Arbeidsgruppen foreslår tiltak for å redusere arbeidsbelastningen i legevakt, tiltak for å øke kompetanse hos legene og endringer i kompetansekravene til legevakt. I tillegg peker arbeidsgruppen på behov for å gjennomgå finansieringsordningen for legevakt.