Arbeidet med veileder for kommuneoverlegefunksjonen er i gang

Den 14. februar markerte Helsedirektoratet startskuddet for arbeidet med en nasjonal veileder for kommuneoverlegefunksjonen.
Aud Marie Tandberg (leder, Norsk samfunnsmedisinsk forening) og Kristin Cotta Schønberg (leder, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid).
BIDRAR I ARBEIDET MED VEILEDEREN: Aud Marie Tandberg (leder, Norsk samfunnsmedisinsk forening) og Kristin Cotta Schønberg (leder, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid). Foto: Legeforeningen

Legeforeningen har i mange år vært en pådriver for en mer forutsigbar funksjon og rolle for kommuneoverlegen. Covid-19 pandemien viste hvor viktig kommuneoverlegen er, samtidig som det ble avdekket sårbarhet knyttet til kommuneoverlegenes kapasitet: Mange kommuneoverleger opplevde et voldsomt arbeidspress.

Som følge av dette vedtok Legeforeningens landsstyre i 2022 en resolusjon om kommuneoverlegen. I resolusjonen fremgår det blant annet at kommuneoverlegens rolle må tydeliggjøres og sikres reell innflytelse. Budskapet er at kommunene må ta ansvar for å planlegge og organisere en forsvarlig kommuneoverlegefunksjon. Det må være tilstrekkelige stillingsstørrelser, kapasitet, kompetanse, stedfortredere og administrativ nærhet til beslutningstakere.

– Kommuneoverlegens betydning ble avdekket under pandemien. Vi skal også jobbe for at kommuneoverlegens rolle i å bedre lokalsamfunn gjennom folkehelse-tiltak, blir styrket, sier Aud Marie Tandberg, kommuneoverlege i Hammerfest og leder for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid.

Hun er Legeforeningens representant i arbeidet med ny veileder, sammen med Kristin Cotta Schønberg, Kommuneoverlege i Askøy kommune og leder for Norsk samfunnsmedisinsk forening. I tillegg deltar Legeforeningens sekretariat i arbeidsgruppen. Kommunene og Folkehelseinstituttet er også representert. Helsedirektoratet koordinerer arbeidet. 

Tydeliggjøre ansvaret

Kommuneoverlegens rolle i beredskapssammenheng er bare en del av det pågående arbeidet i Helsedirektoratet. Rollen er også tillagt en lang rekke plikter og rettigheter som er nedfelt i et stort antall lover og forskrifter. Kommuneoverlegen er også tillagt myndighet i flere vedtakssaker.

Den nasjonale veilederen vil omtale alle disse, og fungere som en rollebeskrivelse. Dette vil forhåpentligvis gjøre det tydeligere for kommunene hvilket ansvar de har og hvilke rammer kommuneoverlegen trenger for å ivareta sin funksjon på en god måte.

– Vi ser frem til å komme i gang og har store forventninger til arbeidet. Målet er å få på plass en veileder som vil styrke kommunenes samfunnsmedisinske oppgaver, og at kommuneoverlegen får en mer definert plass i kommunene, fortsetter Kristin Cotta Schønberg.

Viktigere enn noensinne

– Arbeidet har høy prioritet i våre foreninger. Vi vil få nye nasjonale beredskapshendelser som krever at kommunene er bedre forberedt. Da må de ha den nødvendige kompetansen, og være godt etablert i kommuneorganisasjonen gjennom sitt dagligdagse virke. Kommuneoverlegens rolle er slik sett viktigere enn noensinne, avslutter Kristin Cotta Schønberg og Aud Marie Tandberg.

Arbeidet vil pågå gjennom våren og inn mot sommeren. Målet er å få på plass en veileder som sørger for at kommunene får et mer definert verktøy i samfunnsmedisinske spørsmål.