Ønsker velkommen til faglandsråd 2024

Faglandsrådet går i år av stabelen 17. – 18. april på Soria Moria. Målet er gode faglige diskusjoner, relasjonsbygging og nye ideer.
Grupper diskuterer temaer under Faglandsrådet 2023
GRUPPEARBEID: Utdanning, journal og KI, er noe av det som skal diskuteres under fagandsrådet 2024. Her fra faglandsrådet 2022.FOTO: Thomas B. Eckhoff

Dette er syvende gang faglandsrådet arrangeres og legger føringer for det medisinskfaglige arbeidet i Legeforeningen. Det har gått nesten ett år siden det ble valgt nytt styre og satsingsområdene for perioden ble pekt ut.  
 
– Vi har kommet et stykke på vei og vi jobber videre med å påvirke der vi kan for å bevare en sterk offentlig helsetjeneste, sier fagstyrets leder, Ståle Sagabråten, som ser frem til å møte engasjerte representanter fra de fagmedisinske foreningene på Soria Moria i april.   
  
– Jeg har som mål at faglandsrådet skal løfte og videreutvikle faget gjennom faglige innlegg, diskusjoner og vedtak som legger føringer for det medisinskfaglige arbeidet i foreningen. En kan gjerne si at faglandsrådet er et fagmedisinsk verksted hvor vi arbeider frem det vi ønsker skal bli Legeforeningens fagpolitikk, understreker Sagabråten. 
 
Her får du en oversikt over temaer som skal opp under faglandsrådet 2024: 

Spesialistutdanning – Hvordan vurdere legers kompetanse?  
Den faglige delen av programmet har blant annet en bolk om hvordan vurdere legers kompetanse. Kjerneelementet i kompetansebasert spesialistutdanning er den reelle kompetansevurderingen av leger i spesialisering. Utdanningsvirksomheten skal sørge for at legen får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd. I vurderingen skal det innhentes anbefalinger fra veilederen, og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen.  
Men hvordan gjøres reell kompetansevurdering? Hvilke verktøy finnes for ferdighetsevaluering? Hvordan bygges læringsfremmende tilbakemeldingskultur? Og hva sikrer lik spesialistkompetansen nasjonalt?  
– Fagstyret ønsker å inspirere til utveksling av gode ideer og erfaringer med kompetansebasert utdanning og kompetansevurdering gjennom innlegg og gruppearbeid, sier fagstyremedlem Maria Seferowicz. 

Kunstig intelligens  
Den teknologiske utviklingen øker i tempo og muligheter man ikke så for seg for noen år siden er nå klare for implementering. Kunstig intelligens er allerede tatt i bruk, også i helsetjenesten, og mulighetene er mange. Samtidig bygges veien mens man går på den, og det gir lite rom for refleksjon. 
Finnes det utfordringer vi ikke helt har tenkt på? Hvem skal sørge for at utviklingen kommer pasientene og helsepersonell til gode? Og hvordan går man frem for å få dette til? 

– Fagstyret ønsker å være en positiv drivkraft og gi rom for refleksjon i dette spennende feltet. Tidligere har det vært fokus på enkeltstående prosjekter, men denne gang tar vi et steg bakover og diskuterer legenes og helsetjenestens plass i det større bildet, sier fagstyrets nestleder Gry Dahle. Fire innledere vil gå gjennom kunnskapsutforming, utvikling og etikk før alle delegater på Faglandsrådet får mulighet til å komme med innspill under en oppfølgende paneldebatt.  
 
Journal og åpen post 
Fagsak om Bedre dokumentasjon og kommunikasjon. 
Journalnotat og epikriser blir mer omfattende, og det går ofte mye tid til å finne den viktige informasjonen om pasienten. Vi dobbeltregistrerer, dobbeltfører og trippelleser. "Hva trenger vi? Hva kan vi gjøre? Hva er et godt notat? Hvordan tilgjengeliggjøre den viktigste informasjonen for våre kollegaer?".   
Det primære målet med digitalisering må være at det er klinisk nyttig, gir støtte til best mulig pasientbehandling og forenkler helsepersonells arbeidshverdag. Legeforeningen ønsker et brukervennlighetsløft og vil være en pådriver for dette. Samtidig skal kvalitet og pasientsikkerhet ha høy prioritet – og lovene legger viktige rammer. Pasienten er i større grad opplyst, og har tilgang til egne helseopplysninger. «Hva sier lovene? Hvordan påvirker lovverket dokumentasjon og kommunikasjon mellom lege og pasient?  
– Fagstyret ønsker å belyse sentrale utviklingstrekk, samt hva vi selv kan bidra med for utvikling på feltet. Saken vil belyses fra blant annet Legeforeningens IT-utvalg, statsforvalteren i Trøndelag og Helsedirektoratet. Det vil samtidig settes av god tid til innspill fra faglandsrådet og vi håper å få vedtatt en resolusjon, sier Marte Kvittum Tangen, fagstyremedlem. 
 
Det hele avsluttes med to saker som presenteres av Norsk Forening for arbeidsmedisin som vil benytte muligheten til å spre kunnskap om arbeidsmedisinen til de andre spesialitetene og hvordan arbeidsmedisinerne kan bistå andre spesialiteter gjennom kjennskap til eksponeringer, påkjenninger og tilretteleggingsmuligheter. Den siste saken under åpen post blir om samhandling - et samarbeid mellom Norsk karkirurgisk forening, Norsk endokrinologisk forening, Norsk samfunnsmedisinsk forening og Norsk forening for allmennmedisin.    
Gjennom disse sakene ønsker Fagstyret å legge til rette for at faglandsrådet skal være en arena hvor de fagmedisinske foreningene har mulighet til å drøfte faglige utfordringer og erfaringer som har delingsverdi. Vi satser på gode diskusjoner i grupper, og at sakene lever videre også etter faglandsrådet.  

Utdeling av Legeforeningens grunnutdanningspris 
Gjennom denne prisen løfter vi frem den, eller de, som medisinstudentene mener gjør en spesielt god jobb i den medisinske grunnutdanningen. Prisen deles ut for femte gang, og formålet er å stimulere til fortsatt god innsats og gode rollemodeller.

Ønsker du å delta på årets faglandsråd? Mer informasjon finner du her. Du kan også følge årets møte på livestream via Legeforeningens nettsider og Facebook-side