Fond og legater

Utdanningsfond II

Den norske legeforenings fond til fremme av allmennpraktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning.
24. august 2018

Nye utdanningskrav for LIS3 i allmennmedisin har ingen obligatoriske krav til deltakelse i kurs som ikke er grunnkurs eller emnekurs. Slike kurs kan likevel ha stor verdi, og kan understøtte oppnåelsen av læringsmålene. Fondsutvalget for Utdanningsfond II har besluttet at fondet dekker utgifter på samme måte, enten man er i ny eller gammel ordning. Det vil etter hvert fremgå av kursbevis hvilke læringsmål kurset understøtter. Leger som har fått avslag på søknader etter 1. mars 2019 med begrunnelse at kurset ikke fremgår av Helsedirektoratets oversikt, vil få søknadene sine godkjent og beløpet refundert

Fullstendig informasjon om rettigheter fremgår av retningslinjene (pdf).

Refusjonsberettigede i Utdanningsfond II

  • Allmennpraktiserende leger
  • Privatpraktiserende leger
  • Kommuneleger
  • Leger i samfunnsmedisinsk eller arbeidsmedisinsk hovedstilling

For å være refusjonsberettiget må legen ha full norsk autorisasjon til å drive legevirksomhet i Norge og ha drevet legevirksomhet i Norge i minst 6 måneder umiddelbart før kurset. Ved deltakelse på grunnkurs A og B i allmennmedisin gjelder ingen karenstid. For å være støtteberettiget må legen utøve medisinsk virksomhet, tilsvarende 50 % stilling, minimum 19 timer per uke.

Søknadsfrist
Søknaden må være innkommet til sekretariatet innen 3 måneder etter avsluttet kurs/kongress. Søknadsfristen fravikes kun ved sykdom. Søknadsfristen forlenges tilsvarende sykmeldingens varighet (forutsatt 100 % sykmelding).

Søknad sendes innen søknadsfristen selv om bilag mangler. Manglende bilag ettersendes.

Fondsutvalget har en streng praksis med henblikk på retningslinjene.  

Refusjonsberettigede kurs
Kurs/kongress skal være faglig godkjent av autorisert organ i Legeforeningen.
For kurs der legemiddelindustrien medvirker, se retningslinjene.

Refusjon av utgifter
Legitimerte utgifter til reise og overnatting kan søkes refundert.

Kursavgift refunderes kun for grunnkurs A, B, C, og D i allmennmedisin. For grunnkursene i samfunnsmedisin refunderes 50 prosent av kursavgiften. Kursavgift refunderes etter Legeforeningens satser. I tillegg refunderes veiledningsavgifter ved deltakelse i veiledningsgrupper i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

Utgifter til overnatting refunderes med inntil kr 1050 per natt innenlands, og med inntil kr 1500 for overnatting i utlandet. Det refunderes utgifter til lunsj og middag inntil kr 400 per døgn, såfremt dette er fakturert av kursarrangør eller gjelder helpensjon på hotell. Utgifter til drosje refunderes kun i særskilte tilfeller.

Bestilling av reise og opphold
Ved gjennomføring av reiser som søkes refundert fra fond II skal billigste reisemåte benyttes.

Krav til bilag
Som dokumentasjon for kurs vedlegges enten kopi av kursbevis, bekreftet deltakelse eller kopi av faktura for kursavgift. I spesielle tilfeller der det mangler kursbevis, sendes søknad innen fristen og kursbevis ettersendes.

Som dokumentasjon på reise- og oppholdsutgifter kreves spesifiserte originalbilag. Ved bruk av elektronisk billett og betaling med kredittkort, skal utskrift av reiseplan samt kvittering for betaling vedlegges søknaden.

Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstiden varierer avhengig av søknadsmengden. Når søknaden er mottatt, får søker en e-post med informasjon om saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon
e-post: utdanningsfond@legeforeningen.no

Telefon:

23 10 90 00, tastevalg 3.

Utgifter ifm. deltakelse på kurs utenfor Norge er fra 1.1. 2017 begrenset til enten Nordisk kongress i allmennmedisin eller Wonca Europe i løpet av spesialistutdanningen.