Relevant litteratur - legehelseforskning

Via artikler om legehelse - bl.a. om det kollegiale helse- og omsorgstilbudet for leger/medisinstudenter i Norge - er det mye viktig erfaringsutveksling å finne. Det samme gjelder publisering fra forskere og internasjonale legehelsenettverk på tvers av landegrensene.

Her er et utvalg aktuell litteratur, i hovedsak fra Tidsskrift for Den norske legeforening (nyeste først). Via de eksterne lenkene nedenfor fins ytterligere informasjon - der loses man videre til fulltekstversjoner av vitenskapelige artikler, foregående konferansers abstract-samlinger og relevante powerpoint-presentasjoner.

Noen aktuelle nettsteder:

LEFO - Legeforskningsinstituttet: Forsker på legers helse, atferd og arbeidsforhold, hovedsakelig gjennom longitudinelle studier basert på datainnsamlinger fra Legepanelet - et representativt utvalg på ca. 2.200 yrkesaktive leger som instituttet har fulgt siden 1994 (supplert flere ganger med yngre leger). LEFO arrangerer jevnlig konferanser/forskerseminarer med presentasjon og diskusjon av pågående forskningsprosjekter.

EAPH - The European Association for Physician HealthEt europeisk legehelsenettverk etablert i Oslo i 2009. Arrangerer annethvert år internasjonale konferanser med aktuell forskning og erfaringsutveksling om hjelpetiltak og behandlingstilbud for leger/helsepersonell, sist med temaet "Being a Doctor and Staying a Person", Paris 2017. Den neste konferansen i regi av LEFO/EAPH blir i Oslo 20. - 21. mai 2019. 

ICPH - International Conference on Physician Health: Arrangeres annethvert år av de britiske, amerikanske og kanadiske legeforeningene, sist av AMA i Boston, USA, september 2016. Den neste konferansen blir i regi av CMA, Toronto, Kanada, i oktober 2018.