Fastlegestatistikk - svar på ofte stilte spørsmål

Til forskjell fra en vanlig artikkel blir tallene i denne 'artikkelen' løpende oppdatert. Dette er ment som svar på de oftest stilte spørsmålene om statistikk om fastleger/allmennleger. Det gjøres stadig nye oppdateringer både i tallene og i teksten på denne siden.

Diverse undersøkelser:

Samfunnsøkonomisk Analyse har 10. mai 2021 offentiggjort sin rapport:
Kartlegging av mangelen på fastleger og sykehusleger i psykiatrien

Legeforeningen la i mars 2019 ut sin kartlegging som viser at nesten 50 kommuner melder at de er i en rød tilstand, altså at de har svært store utfordringer med å rekruttere fastleger.

Vi brukte da de samme kategoriene som VG i 2017:

Grønn: Stabil legesituasjon, uproblematisk rekruttering

Gul: Rekrutterer greit, men merker utfordringer

Rød: Legekrise (store problemer med å rekruttere leger/mangler fastleger og må bruke dyre vikarer)

Utover Fastlegers tidsbruk er EY og FHIs evaluering og Trønderopprørets undersøkelse om arbeidsoppgaver blant de nyeste dataene og funnene vi har om ordningen.


Faste kilder:

De tre hovedkildene for regelmessig statistikk om allmennleger/fastleger er SSB, både data for 'kommunehelsetjenesten' og for 'allmennlegetjenester', Helsedirektoratet/HELFO som har den offisielle fastlegestatistikken, og Legeforeningen. Vi har samlet all denne statistikken om allmennleger og fastleger.

 

Tall for antall fastleger totalt og fastleger med spesialitet i allmennmedisin, begge fordelt på alder og kjønn for årene 2010- 2021 finner du i en Exceltabell på siden om fastlegestatistikk.

Geografisk fordeling

I absolutte tall er det flest fastleger i Oslo og Akershus, men samtidig er det nettopp disse to fylkene som har færrest fastleger per 10.000 innbyggere, dernest i Nord-Trøndelag, Rogaland og Buskerud.

Flest fastleger per 10.000 innbyggere finnes i Troms, Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland.

Dette er fortsatt omtrent samme mønster kontinuerlig gjennom de 25 år siden kommunehelsetjenstereformen og den første årsstatistikken fra SSB, kanskje med en viss relativ forbedring i Troms, og med en viss relativ forverring i Nord-Trøndelag. 'Relativ' er her i relasjon til utviklingen i andre fylker. Det har skjedd en økning i antall allmennleger/fastleger per innbygger i alle deler av landet kontinuerlig gjennom disse 25 årene. Turnusleger og fastlønte leger i kommunehelsetjenesten bidrar ytterligere til at antallet allmennleger per innbygger er klart høyest i 'distriktene', spesielt i de tre nordligste fylkene. SSB viser dette forholdet med kommunene inndelt i fire ulike sentralitetskoder. Tallene for de senere årene viser en langt større vekst i antallet fastlønte leger i kommunehelsetjenesten enn i antallet næringsdrivende leger som jo utgjør det overveiende flertallet av fastlegene.


Aldersfordeling


Gjennomsnittsalderen og aldersfordelingen blant fastlegene ifølge Legeforeningens tall fremgår av en Exceltabell under fastlegestatistikken, som også er fordelt på kjønn og som viser utviklingen alle årene 2010- 2021.

Andelen av allmennlegene/fastlegene med godkjente spesialitet

I tillegg til tabellen foran som bare gjelder for fastlegene, har vi også disse tallene for leger i kommunehelsetjenesten:

Andelen som er godkjente spesialister blant allmennlegene (etter den vide definisjonen, eller 'leger i kommunehelsetjenesten') fremgår også av tabellene her for årene 1995- 2021 som ligger under 'Yrkesaktive leger'.

Merk at dette også omfatter mange andre leger i kommunehelsetjenesten, og at andelen spesialister blant disse er noe lavere enn for fastlegene, selv om vi her også inkluderer spesialiteten samfunnsmedisin og andre spesialiteter.

Det er fortsatt klart høyere spesialistandel blant fastleger i hovedstilling enn blant øvrige allmennleger mv., spesielt blant de privatpraktiserende fastlegene. Disse har en høyere andel spesialister i allmennmedisin alene, enn andelen spesialister i alle spesialiteter samlet blant øvrige allmennleger mv. Denne forskjellen er blitt forsterket de senere årene.

For fastlegene og spesialitet i allmennmedisin, har vi utarbeidet en meget detaljert statistikk på grunnlag av Legeforeningens medlemsregister for årene 2010- 2021, se lenken foran, hvor vi har samlet all statistikk for allennleger og fastleger.

Statistikk for allmennleger/fastleger fra eksterne kilder:

SSBs statistikk for kommunehelsetjenesten og allmennlegetjenesten er samlet her

Og annen statistikk for fastleger mv., blant annet fra Helsedirektoratet/HELFO, er samlet her.