Budsjett og refusjon

Utgifter til spesialitetskomiteenes reise- og møtevirksomhet må være innenfor det budsjett som tildeles den enkelte komité.

Finansiering av spesialitetskomiteens virksomhet

Sekretariatet oppfordrer spesialitetskomiteene til å gjennomføre digitale møter der det er mulig og hensiktsmessig.

Utgifter til nødvendige reiser og opphold vil bli dekket av Legeforeningen innenfor det budsjett som er satt for spesialitetskomiteen og i henhold til Legeforeningens gjeldende regler for refusjon.

Sekretariatet informerer om spesialitetskomiteens budsjett hvert år. Spesialitetskomiteens leder skal holde oversikt over komiteens forbruk av midler. Økonomi må hensyntas ved planlegging av møtevirksomhet, besøksvirksomhet m.v. Kontakt reiser@legeforeningen.no  for informasjon om gjenstående budsjettmidler.

Innenfor komiteens budsjett gis det anledning til én årlig middag inkludert alkohol på inntil kr 1000 per person.

Videre kan middag dekkes etter regning med inntil kr 600 per person ved reiser og møter utenom normal arbeidstid.

Reiseregning og praksiskompensasjon  

Reiseregning må sendes snarest, slik at beløpet belastes inneværende års budsjett. Skjema for reiseregning. Benytt skjemaet "reiseregning/kompensasjon/honorar".

Reiseregningsskjemaet må signeres og scannes. Alle kvitteringer må også scannes og vedlegges. Ved kvittering for felles middag må alle deltagernavn føres opp. Reiseregningen  må sendes i pdf-format per e-post til: reiser@legeforeningen.no

Legeforeningens reisepolicy må følgesLegeforeningen har reisebyråavtale med G Travel. Ved bestilling gjennom reisebyrå må det oppgis at fakturaen må merkes med «Utdanningsfond I, spesialitetskomiteen i ... (oppgi aktuell spesialitet)».

Det er også anledning til å bestille reise på egenhånd, f.eks. gjennom direkte booking på flyselskapenes og hotellenes internettsider.

Satser for kompensasjon og møtegodtgjørelse følger Legeforeningens refusjonsregler.

Legeforeningens retningslinjer for alkoholpolitikk

Utdypende informasjon om Legeforeningens retningslinjer.