Spesialitetskomiteer

Rolle, oppnevning og funksjonstid

Spesialitetskomiteene er rådgivende utvalg i Legeforeningen. Komiteene oppnevnes av fagstyret og velges for 4 år.
13. oktober 2021

Spesialitetskomiteens rolle

Spesialitetskomiteene er rådgivende utvalg i Legeforeningen, oppnevnt av fagstyret. Komiteens medlemmer må være medlem av Legeforeningen og den fagmedisinske foreningen for spesialiteten. Spesialitetskomiteen samarbeider tett med sekretariatets utdanningsavdelinger og avgir sine uttalelser og anbefalinger via Legeforeningens sekretariat.

Spesialitetskomiteen har ingen selvstendig utadrettet rolle, verken overfor enkeltmedlemmer, utdanningsvirksomheter, myndighetene, media eller andre aktører, men kan allikevel oppleve å motta direkte henvendelser. Når dette skjer, skal henvendelsen videreformidles til og besvares i samspill med sekretariatet.

Legeforeningen, ved spesialitetskomiteene, har en forskriftsfestet rolle som faglig rådgiver for Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning. Uttalelser og anbefalinger knyttet til denne rollen vil være offentlige dokumenter som er underlagt innsynsrett i henhold til forvaltningsloven og offentlighetsloven.

Kommunikasjon mellom sekretariatet og spesialitetskomiteenes medlemmer foregår hovedsakelig per e-post. Det er derfor svært viktig at  komitemedlemmene sørger for å oppdatere sine kontaktopplysninger på min side.

Oppnevning, sammensetning og funksjonstid

Spesialitetskomiteene er forankret i Legeforeningens lover, § 3-10-1. Innenfor hver godkjent spesialitet skal det være en spesialitetskomité som sakkyndig og rådgivende organ for fagstyret i spørsmål som vedrører spesialistutdanning og etterutdanning.

Fagstyret oppnevner leder og medlemmer av den enkelte spesialitetskomité etter innstilling fra den fagmedisinske foreningen for spesialiteten. Enkelte komiteer velger også å oppnevne nestleder og økonomiansvarlig.

Spesialitetskomiteen består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Minst ett medlem skal være ansatt ved universitetsklinikk, fortrinnsvis i akademisk stilling. Ett medlem, med personlig varamedlem, skal være lege i spesialisering. Samtlige må være yrkesaktive i faget.

Spesialitetskomiteens funksjonstid starter 1. januar etter oppnevningsåret. Hvert medlem oppnevnes for en periode på 4 år. Det er viktig med kontinuitet og derfor skjer oppnevning slik at henholdsvis to av komiteens medlemmer og ett varamedlem oppnevnes hvert annet år. Spesialitetskomiteens medlemmer kan re-oppnevnes.

Et komitemedlem som slutter i komiteen før funksjonstidens utløp må gi beskjed til sin fagmedisinske forening slik at de kan foreslå et nytt medlem. Hvis representanten for leger i spesialisering oppnår spesialistgodkjenning, rykker varamedlemmet opp. Nytt varamedlem oppnevnes av fagstyret etter forslag fra utvalg for leger i spesialisering i den aktuelle fagmedisinske forening.

Både ved ordinære oppnevninger ved funksjonsperiodens utløp, eller ved behov for utskiftninger underveis i funksjonsperioden, skal fagmedisinske foreningers forslag sendes til Legeforeningens sekretariat.