Spesialitetskomiteer

Spesialitetskomitemøter

Spesialitetskomiteene setter opp en årlig møteplan. Komitelederen inviterer til møtet og sender kopi av sakslisten til sekretariatet. Referatet arkiveres hos sekretariatet.
13. oktober 2021

Møter i spesialitetskomiteene kan gjennomføres både digitalt og fysisk. Spesialitetskomiteenes møter bør planlegges i god tid, for å gi forutsigbarhet og legge til rette for at medlemmene har mulighet til å delta. Det anbefales å sette opp en konkret møteplan, f.eks. per år. Sekretariatet må informeres om møtedato og deltar gjerne på enkeltmøter ved behov. Komitelederen er ansvarlig for å innkalle til møtene og sende ut saksliste med kopi til sekretariatet.

Normalt deltar kun de faste medlemmene i komiteens møter. Vara trer inn når et fast medlem ikke kan stille. Unntak kan forekomme ved ekstraordinære situasjoner og særskilt stor arbeidsbelastning.

Spesialitetskomiteens avgjørelser er gyldige når minst 4 faste medlemmer har avgitt stemme. Varamedlemmer har stemmerett når de møter i stedet for et fast medlem.

Referat sendes til Legeforeningens sekretariat i etterkant av møtet.

Komiteen oppfordres til å legge fysiske møter til Legenes hus, dersom møtet ikke gjennomføres i tilknytning til et besøk ved  en utdanningsvirksomhet. Komiteen reserverer rom ved å sende e-post (antall personer og eventuell lunsj) til booking@legeneshus.noSe også legeneshus.no.

Det vises til A2-avtalen mellom Spekter og Legeforeningen og særavtalen mellom Virke og Legeforeningen § 8.1 hvor det fremgår at leger som er medlem av spesialitetskomiteer og lignende skal gis permisjon med full lønn etter oppsatt tjenesteplan i den utstrekning det er nødvendig for å utføre vervet.

Oversikt over tariffavtalene.